EU wil sub­si­die GeenPeil-ad­ver­ten­tie te­rug

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

BRUSSEL - Het Eu­ro­pees Par­le­ment wil 14.500 eu­ro sub­si­die te­rug die de GeenPeil­cam­pag­ne ge­bruik­te voor een ad­ver­ten­tie om hand­te­ke­nin­gen te wer­ven voor het re­fe­ren­dum over het as­so­ci­a­tie­ak­koord tus­sen de EU en Oe­kra­ï­ne. Na­dat de pa­gi­na­gro­te ad­ver­ten­tie van GeenPeil (Bur­ger­co­mi­té-EU, GeenS­tijl en het Forum voor De­mo­cra­tie) vo­rig jaar sep­tem­ber in De Te­le­graaf was ver­sche­nen, was het be­no­dig­de aan­tal hand­te­ke­nin­gen snel bin­nen. In het re­fe­ren­dum in april stem­de een meer­der­heid te­gen het ak­koord. De ad­ver­ten­tie­kos­ten van 14.500 eu­ro wer­den be­taald door het In­sti­tuut voor Di­rec­te De­mo­cra­tie in Eu­ro­pa (IDDE), een door het par­le­ment ge­sub­si­di­eer­de stich­ting die is ge­li­eerd aan de Brit­se eu­ro­scep­ti­sche par­tij UKIP van Ni­gel Fa­ra­ge. De re­gels ver­bie­den dat sub­si­dies wor­den ge­bruikt voor cam­pag­nes voor ver­kie­zin­gen of re­fe­ren­da. Daar­om moet IDDE het geld te­rug­be­ta­len. Het Ne­der­land­se VNL-Ka­mer­lid Louis Bon­tes, een oud-PVV-par­le­men­ta­ri­ër, was tot sep­tem­ber 2015 pen­ning­mees­ter van IDDE, maar zei eer­der niets over de kwes­tie te we­ten. Het par­le­ment wil ook 173.000 eu­ro te­rug van de Al­li­an­ce for Di­rect De­mo­cra­cy in Eu­ro­pe (ADDE). De­ze po­li­tie­ke groep die wordt ge­do­mi­neerd door UKIP, zou dit be­drag on­recht­ma­tig heb­ben uit­ge­ge­ven aan me­de­wer­kers en Brit­se ver­kie­zings­cam­pag­nes van Fa­ra­ge. ADDE, die ver­der een half mil­joen aan sub­si­dies dreigt mis te lo­pen, stel­de gis­te­ren in een ver­kla­ring de kwes­tie aan de rech­ter voor te leg­gen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.