Bay­ern in af­wach­ting van on­ge­hoor­za­me Vi­dal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Karl-Heinz Rum­me­nig­ge had het nog zo ge­zegd, maar de waar­schu­win­gen van de voor­zit­ter van Bay­ern Mün­chen wa­ren aan do­ve­mans­oren ge­richt. Ar­tu­ro Vi­dal speel­de dins­dag mee met Chi­li te­gen Urugu­ay (3-1) en dreigt nu de kra­ker van ko­men­de za­ter­dag te­gen Borus­sia Dort­mund te mis­sen.

Rum­me­nig­ge trok vo­ri­ge week al aan de bel na­dat Vi­dal tij­dens het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Co­lom­bia (0-0) met een van pijn vet­rok­ken ge­zicht op het veld lag. “Bay­ern maakt zich gro­te zor­gen om de ge­zond­heid van Vi­dal”, zei de oud­in­ter­na­ti­o­nal in ge­sprek met Bild. ‘We doen een be­roep op de Chi­l­een­se bond om ver­stan­dig om te sprin­gen met de si­tu­a­tie. De ge­zond­heid van de spe­ler moet op de eerste plaats staan.’

On­danks de fy­sie­ke klach­ten die Vi­dal over­hield aan het du­el met Co­lom­bia stond de 29-ja­ri­ge mid­den­vel­der ook dins­dag­avond te­gen Urugu­ay weer aan de af­trap, zo­als hij zelf al had aan­ge­kon­digd. “Ik ga te­gen Urugu­ay spe­len, on­ge­acht wat de si­tu­a­tie is. Ik moet en zal spe­len. We heb­ben de drie pun­ten no­dig”, zei de ster­spe­ler van Chi­li, om ver­vol­gens al na 58 mi­nu­ten het veld te ver­la­ten. De pun­ten gin­gen in­der­daad naar de kam­pi­oen van Zuid-Ame­ri­ka, maar Bay­ern zit met de ge­bak­ken pe­ren. Vol­gens Duit­se me­dia meldt Vi­dal zich don­der­dag in Mün­chen met een bo­ven­been­bles­su­re en is zijn in­zet­baar­heid in het be­lang­rij­ke com­pe­ti­tie­du­el met Dort­mund zeer twij­fel­ach­tig. Als on­der­zoek uit­wijst dat dit in­der­daad het ge­val is, zal Rum­me­nig­ge on­ge­twij­feld not amu­sed zijn dat Vi­dal zijn ad­vie­zen in de wind sloeg. Eer­der de­ze in­ter­land­pe­ri­o­de zag Bay­ern-trai­ner Car­lo An­cel­ot­ti Kings­ley Co­man al met een zwa­re en­kel- en knie­bles­su­re te­rug­ke­ren uit het Fran­se trai­nings­kamp. De twin­tig­ja­ri­ge vleu­gel­spits kan daar­door pas na de win­ter­stop weer in ac­tie ko­men. (VI)

Ar­tu­ro Vi­dal dreigt nu de kra­ker te­gen Borus­sia Dort­mund te mis­sen. (Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.