Mee­spe­len Rob­ben nog twij­fel­ach­tig

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Twee da­gen voor de kra­ker te­gen Borus­sia Dort­mund heeft Ar­jen Rob­ben zich niet la­ten zien op de groeps­trai­ning van Bay­ern Mün­chen. Het is nog on­dui­de­lijk of de 32-ja­ri­ge aan­voer­der van het Ne­der­lands elf­tal op tijd fit is voor het du­el van za­ter­dag­avond. Maan­dag bleek bij de te­rug­keer van Rob­ben dat de scha­de die de rap­pe link­s­poot had over­ge­hou­den aan het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Luxem­burg mee­viel en dat hij waar­schijn­lijk in­zet­baar is. Des­on­danks train­de de vleu­gel­spits net als Ja­vi Martí­nez in­di­vi­du­eel in het fit­ness­cen­trum van Der Re­kord­meis­ter. De waar­schijn­lijk ge­bles­seer­de Ar­tu­ro Vi­dal, Dou­g­las Costa en Ju­li­an Gr­een ke­ren pas in de loop van de dag te­rug na hun in­ter­land­ver­plich­tin­gen op het Ame­ri­kaan­se con­ti­nent.

De Duit­se in­ter­na­ti­o­nals Jé­rô­me Boa­teng en Ma­nu­el Neu­er wa­ren wel van de par­tij op de groeps­trai­ning van Car­lo An­cel­ot­ti en zijn in­zet­baar in Dort­mund. “Het gaat een stuk be­ter met mij’, zegt Boa­teng, die zich had af­ge­meld bij Die Man­n­schaft, op de Bay­ern-web­si­te. ‘Ik heb de­ze week pro­bleem­loos kun­nen trai­nen.” De 28-ja­ri­ge ver­de­di­ger was wel even toe aan een pe­ri­o­de van rust na twee lan­ge­re bles­su­res.

Mocht Rob­ben te­gen BVB toch niet aan de af­trap kun­nen ver­schij­nen, dan is Tho­mas Mül­ler een lo­gi­sche kan­di­daat om zijn po­si­tie op de rech­ter­flank bij af­we­zig­heid van Kings­ley Co­man over te ne­men. De Duit­se aan­val­ler heeft erg veel zin in de kra­ker te­gen de ploeg van coach Tho­mas Tu­chel. ‘De wed­strijd in Dort­mund is de mooi­ste wed­strijd van de Bun­de­s­li­ga, om­dat het de moei­lijk­ste is om te win­nen.’

Mocht Dort­mund, nu vijf­de met acht­tien pun­ten, de Duit­se kop­lo­per pun­ten af­han­dig ma­ken, dan is de kans aan­we­zig dat RB Leip­zig na elf speel­ron­den al­leen bo­ven­aan staat. De ver­ras­send goed pres­te­ren­de club uit Oos­tDuits­land, die af­ge­lo­pen sei­zoen pro­mo­veer­de naar de Bun­de­s­li­ga, heeft mo­men­teel even­veel pun­ten als re­ge­rend kam­pi­oen Bay­ern. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.