South­ga­te mag ho­pen op vas­te aan­stel­ling

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ga­reth South­ga­te nam eind sep­tem­ber de rol van En­gels bonds­coach over van de ont­sla­gen Roy Hodg­son en de in­te­rim­trai­ner maakt tot nu toe een pri­ma in­druk. Dat is ook de FA niet ont­gaan, want vol­gens de Brit­se me­dia is de bond van plan om South­ga­te een per­ma­nen­te aan­stel­ling te ge­ven. Voor­zit­ter Mar­tin Glenn heeft la­ten we­ten snel een de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing te zul­len ne­men: “We moe­ten even de tijd ne­men om te ana­ly­se­ren, maar ho­pe­lijk niet te lang. South­ga­te is een goe­de kan­di­daat voor het bonds­coach­schap. Na de laat­ste vier wed­strij­den is zijn po­si­tie al­leen maar ster­ker ge­wor­den”, ver­telt hij aan The Te­le­graph. En­ge­land won on­der lei­ding van South­ga­te van Mal­ta en Schot­land en speel­de ge­lijk te­gen Slo­ve­nië. Een oe­fen­wed­strijd te­gen Span­je ein­dig­de af­ge­lo­pen maan­dag op het nip­per­tje even­eens in een ge­lijk­spel.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.