Vorst­wijk ver­wacht een moei­lij­ke wed­strijd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - “De voor­be­rei­ding naar de wed­strijd te­gen Voor­waarts ver­loopt goed en de jon­gens zijn ge­mo­ti­veerd”, zegt trai­ner Johan Vorst­wijk van Ro­bin­hood. In het Es­sed­sta­di­on wordt een aan­vang ge­maakt met de twee­de speel­ron­de van de top­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond.

Vorst­wijk zegt ver­der dat de spe­lers van de na­ti­o­na­le se­lec­tie zich al ge­meld heb­ben bij het team en een trai­ning ach­ter de rug heb­ben. De oe­fen­mees­ter zegt dat al­leen Mit­chell Kisoor een bles­su­re heeft, maar hoe ern­stig het is weet de trai­ner nog niet. Ook geeft aan dat hij pas van­daag pre­cies zal we­ten of hij wel of niet mag spe­len. De coach zegt dat hij ze­ker een ader­la­ting zal zijn, mocht hij niet mee spe­len. Voor de rest be­schikt hij over al­le spe­lers. Vorst­wijk zegt ver­der dat hij ge­werkt heeft aan de fou­ten die het team had ge­maakt in de eerste wed­strijd te­gen Wal­king Boyz Com­pa­ny. Vol­gens hem heeft het team voor­al in de eerste helft ge­speeld met de lan­ge bal­len, wat niet de speel­wij­ze van Ro­bin­hood is. Vorst­wijk hoopt dat zijn elf­tal van­af het be­gin het sys­teem van Ro­bin­hood zal spe­len. De oe­fen­mees­ter zegt dat Voor­waarts niet te on­der­schat­ten is. Hij heeft naar de eerste wed­strijd van Voor­waarts te­gen Bo­to­p­a­si ge­ke­ken, en vol­gens hem zal Ro­bin­hood het niet mak­ke­lijk heb­ben. “Voor­waarts is een jong team, dat heel veel po­ten­te heeft”, zegt hij. Ro­bin­hood speel­de de eerste wed­strijd 2-2 ge­lijk, ter­wijl Voor­waarts met 2-0 ver­loor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.