Pro­test Bo­li­via kan Ar­gen­tij­nen ver­der hel­pen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­gen­ti­nië krijgt na de ze­ge op Co­lom­bia mo­ge­lijk meer goed nieuws in de jacht op een WK-tic­ket. Een be­roeps­zaak van Bo­li­via te­gen een FIFA-straf kan La Al­bi­ce­les­te ver­der hel­pen. Twee du­els van Bo­li­via wer­den be­gin no­vem­ber in een re­gle­men­tai­re ne­der­laag om­ge­zet om­dat de niet­speel­ge­rech­tig­de Nel­son Ca­bre­ra was in­ge­zet in de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den te­gen Chi­li (0-0) en Pe­ru (2-0 ze­ge). Ca­bre­ra had ooit een oe­fen­in­ter­land ge­speeld voor Pa­ra­gu­ay. Te­gen de­ze uit­spraak heeft Bo­li­via be­roep aan­ge­te­kend.

“Pe­ru en Chi­li pro­fi­te­ren nu van pun­ten die ze niet op spor­tie­ve gron­den heb­ben ver­diend, ter­wijl an­de­re deel­ne­men­de lan­den ook na­deel on­der­vin­den. Dat ver­groot al­leen maar de on­eer­lijk­heid van de be­slis­sing”, luidt de uit­leg van de Bo­li­vi­aan­se bond. Ar­gen­ti­nië was een van de lan­den die ook werd be­na­deeld. In­mid­dels heb­ben Li­o­nel Mes­si en co hun per­spec­tie­ven op een WK-tic­ket ver­be­terd door Co­lom­bia te ver­slaan. Maar mocht de uit­spraak van de be­roeps­com­mis­sie van de FIFA in het voor­deel van Bo­li­via uit­val­len, dan klimt La Al­bi­ce­les­te ten kos­te van Chi­li naar de vier­de plaats. Die klas­se­ring geeft aan het ein­de van de rit recht op een WK-tic­ket. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.