Jus­tin Bie­ber barst in tra­nen uit tij­dens op­tre­den

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Tij­dens zijn show in Duits­land barst­te Jus­tin Bie­ber in tra­nen uit tij­dens het zin­gen van het num­mer Pur­po­se. Woens­dag bracht hij het num­mer ten ge­ho­re in Frank­furt, toen de zan­ger zicht­baar ge­ë­mo­ti­o­neerd raak­te. Toch le­ken het eer­der tra­nen van ge­luk dan van ver­driet, aan­ge­zien Jus­tin Bie­ber breed la­chend zijn ge­zicht droog maak­te. Het lijkt er­op dat Bie­ber ein­de­lijk zijn draai weet te vin­den in zijn tour, waar­in hij on­der vuur kwam te lig­gen door veel num­mers te play­bac­ken. Ook sprak de zan­ger zich meer­ma­len ge­ïr­ri­teerd uit te­gen zijn hys­te­risch schreeu­wen­de fans, in de hoop echt con­tact te kun­nen ma­ken met hen in plaats van over­don­derd te wor­den met oor­ver­do­vend ge­gil. Bie­ber ver­liet in Man­ches­ter zelfs ge­frus­treerd het po­di­um, om­dat hij niet kon klet­sen met zijn pu­bliek. Die ac­tie lijkt in­druk te heb­ben ge­maakt, zo­wel in Duits­land als Po­len luk­te het Bie­ber vra­gen uit het pu­bliek te be­ant­woor­den in een soort ‘Q&A’. Op 13 no­vem­ber vier­de Bie­ber dat zijn al­bum een jaar ge­le­den uit­kwam. Tij­dens de MTV Vi­deo Mu­sic Awards vo­rig jaar huil­de hij ook al, om­dat hij toen niet met boe­ge­roep werd ont­van­gen.

(De Te­le­graaf/fo­to: aus­pop.com.au)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.