“ELVIS HEEFT MIJ MIJN JEUGD ONTNOMEN”

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Pris­cil­la Pres­ley was pas 14 jaar oud toen ze Elvis ont­moet­te en The King da­te­te haar 8 jaar lang, voor­dat ze ui­t­ein­de­lijk met hem trouw­de. “Ik heb mijn tie­ner­ja­ren ge­mist. Ik heb me al­leen maar aan­ge­past. Het eni­ge wat ik deed was vol­gen.” Ze re­a­li­seer­de zich dat toen ze aan het tou­ren was voor dans­les­sen. “Ik zag in­eens dat vrou­wen hun ei­gen le­ven had­den.” Pris­cil­la was des­tijds heel een­zaam. “Zijn vrien­den wa­ren mijn vrien­den en ik werd ei­gen­lijk ge­dwon­gen om hem met ie­der­een te de­len”, zei ze in een ge­sprek bij ITV Loo­se Wo­men. In 1973, na 6 jaar, strand­de het hu­we­lijk. “Ik scheidde niet van hem om­dat ik niet van hem hield - hij was de lief­de van mijn le­ven - maar ik wil­de de we­reld ein­de­lijk ont­dek­ken.” In het in­ter­view gaf de 71-ja­ri­ge Pris­cil­la aan dat Elvis haar nooit zon­der ma­ke-up zag tij­dens hun hu­we­lijk. “Som­mi­gen kun­nen nu een­maal de waar­heid niet aan. Ik had al­tijd wel een beet­je ma­ke-up op. Hij wil­de ook nooit kij­ken als ik mij aan­kleed­de. Al­leen het eind­re­sul­taat vond hij be­lang­rijk.” The King koos dan ook al haar kle­ren uit. “Ik leef­de zijn le­ven en niet die van me­zelf. Ik voel­de me op een ge­ge­ven mo­ment echt ver­lo­ren.”

(De Te­le­graaf/fo­to: just­ja­red.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.