Ac­teurs moe­ten mee­hel­pen

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Op het gaat Ar­jun Kap­oor doe­len zo­als de ge­lijk­heid tus­sen de sek­sen en het on­der­wijs on­der­steu­nen. Het fes­ti­val wordt op 19 no­vem­ber in Mum­bai ge­vierd. Ar­jun ver­tel­de veel over wat hij doet in de sa­men­le­ving. Hem werd ge­vraagd of hij er­in ge­looft dat een be­roemd­heid so­ci­a­le ver­an­de­ring kan in­spi­re­ren. “Ac­ties spre­ken al­tijd lui­der dan woor­den. We doen vaak veel din­gen, maar bren­gen ze niet on­der de aan­dacht. Dus, we moe­ten op de­ze plat­forms spre­ken over on­ze doe­len. Ac­teurs zijn ook men­sen. We kun­nen niet ego­ïs­tisch zijn. We moe­ten mee­hel­pen en voor­beel­dig zijn. Men­sen ge­lo­ven in ons, dus als wij over maat­schap­pe­lij­ke the­ma’s spre­ken, kan het een in­spi­ra­tie voor hen zijn.” De 31-ja­ri­ge ac­teur vindt dat In­dia het on­der­wijs moet her­vor­men als het land een be­te­re toe­komst en een be­ter le­ven aan de kin­de­ren wil ge­ven. Vol­gens hem moet gen­der­ge­lijk­heid ook aan­ge­pakt wor­den. “Als je naar de enor­me be­vol­king van In­dia kijkt, zul je zien dat veel vrou­wen be­kwaam zijn, maar zij krij­gen de kan­sen niet die zij ver­die­nen. Er is al­tijd een kloof tus­sen de vrou­wen en man­nen en dat is on­eer­lijk”, al­dus Ar­jun. Hij zegt er blij om te zijn dat er op het fes­ti­val over di­ver­se on­der­wer­pen ge­spro­ken zal wor­den. Veel ge­ta­len­teer­de per­so­nen zul­len over re­le­van­te on­der­wer­pen pra­ten.

(in­di­a­ti­mes.com/fo­to: film­fa­re­me.com)

Glo­bal Ci­ti­zen Fes­ti­val In­dia

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.