Ka­jol ver­heugd om rol al­leen­staan­de moe­der

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ka­jol zal vol­gend jaar be­gin­nen met de op­na­mes van de vol­gen­de film die door Ajay De­vgn ge­pro­du­ceerd wordt. Ze is en­thou­si­ast om een al­leen­staan­de moe­der in haar aan­ko­men­de film te spe­len. Re­gis­seur Anand Gan­dhi werkt aan de ver­fil­ming van zijn to­neel­stuk en Ka­jol is de hoofd­rol­speel­ster. De re­gis­seur van The Ship of The­seus heeft het sce­na­rio voor de film ook mee­ge­schre­ven.

“Hij gaat de film niet re­gis­se­ren, hij heeft het ver­haal ge­schre­ven. We zijn nog steeds be­zig met het script. Ik ga een al­leen­staan­de moe­der in de­ze film spe­len. Het is een mooi ver­haal en ik ben en­thou­si­ast over de­ze rol”, ver­tel­de Ka­jol aan PTI. In het ech­te le­ven is de 42-ja­ri­ge ac­tri­ce moe­der van twee kin­de­ren. Vol­gens Ka­jol zul­len de film­op­na­mes vol­gend jaar be­gin­nen. Haar laat­ste film was Dil­wa­le van fil­mer Ro­hit Shet­ty. Zij stond in de­ze film te­gen­over Shah Rukh Khan.

De ac­tri­ce zei on­langs dat ze eer­der niet ac­cep­teer­de dat ze mooi is. “Door de ja­ren heen zijn er een he­le­boel din­gen ver­an­derd, maar nu ge­loof ik dat ik mooi ben. Het kost­te me veel tijd om het te ge­lo­ven. Dus mijn op­vat­tin­gen over me­zelf zijn ver­an­derd, en ik denk dat ik een be­ter mens ben ge­wor­den. Ho­pe­lijk ben ik nu ver­stan­di­ger”, al­dus de We Are Fa­mi­ly-ac­tri­ce. (in­di­an­ex­press.com/ fo­to’s: bp.blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.