Roy­al Mail boekt stij­ging on­der­lig­gend re­sul­taat

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - Roy­al Mail heeft over zijn eerste fis­ca­le half­jaar een lich­te om­zet­groei ge­boekt met een stij­ging van de ope­ra­ti­o­ne­le winst na re­or­ga­ni­sa­tie­las­ten. Dit bleek gis­te­ren uit de tra­ding up­da­te van het Brit­se post­be­drijf over het twee­de kwar­taal van het ge­bro­ken boek­jaar.

“On­ze re­sul­ta­ten kwa­men glo­baal over­een met on­ze ver­wach­tin­gen. We heb­ben ons doel voor kos­ten­be­spa­rin­gen ver­hoogd met 100 mil­joen Brit­se pond naar 600 mil­joen Brit­se pond tot en met 2018. We heb­ben de piek van in­ves­te­rin­gen ge­had: per jaar hou­den we het nu op 500 mil­joen Brit­se pond te­gen een ge­mid­del­de over de af­ge­lo­pen drie jaar van 615 mil­joen Brit­se pond”, al­dus Roy­al Mail in een toe­lich­ting.

Roy­al Mail rap­por­teer­de over het eerste half­jaar, dat ein­dig­de op 25 sep­tem­ber, een om­zet­groei van 1 pro­cent naar 4.583 mil­joen Brit­se pond. De pak­ket­vo­lu­mes lie­ten over de ver­slag­pe­ri­o­de in om­zet voor het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk een on­der­lig­gen­de da­ling zien van 1 pro­cent en voor de Eu­ro­pe­se ope­ra­ties een groei van 9 pro­cent.

Het ope­ra­ti­o­ne­le re­sul­taat na af­trek van re­or­ga­ni­sa­tie­las­ten steeg van 248 mil­joen naar 262 mil­joen Brit­se pond. Roy­al Mail stelt een in­te­rim­di­vi­dend voor van 7,4 pen­ce per aan­deel Roy­al Mail te­gen 7,0 pen­ce een jaar eer­der.

Het aan­deel Roy­al Mail sloot woens­dag 0,1 pro­cent la­ger op 498,90 pen­ce. (Beurs­dui­vel/fo­to: emer­ce.nl)

Sta­p­les ver­wacht ook in het vier­de kwar­taal een om­zet­da­ling

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.