Meer winst voor KBC Groep

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUSSEL - KBC Groep heeft in het der­de kwar­taal van 2016 meer winst be­haald, in te­gen­stel­ling tot wat ana­lis­ten had­den ver­wacht en on­danks ‘de aan­hou­den­de la­ge ren­te en ma­ti­ge eco­no­mi­sche groei in Bel­gië’. Dit bleek gis­te­ren voor­beurs uit de kwar­taal­cij­fers van de bank.

KBC be­haal­de af­ge­lo­pen kwar­taal een net­to­winst van 629 mil­joen eu­ro, ter­wijl ana­lis­ten voor­af ge­mid­deld re­ken­den op 558 mil­joen eu­ro en in het der­de kwar­taal van 2015 nog 600 mil­joen eu­ro werd ver­diend. In het twee­de kwar­taal van 2016 ver­dien­de KBC 721 mil­joen eu­ro toen de bank pro­fi­teer­de van een winst op de ver­koop van het be­lang in Vi­sa Eu­ro­pe.

Bel­gië droeg 414 mil­joen eu­ro bij aan het net­to­re­sul­taat, Ts­je­chië 145 mil­joen eu­ro en de in­ter­na­ti­o­na­le mark­ten 106 mil­joen eu­ro. De con­sen­sus re­ken­de op 361 mil­joen eu­ro bij­dra­ge uit de Bel­gi­sche thuis­markt. Ts­je­chië en de in­ter­na­ti­o­na­le mark­ten wer­den door de ana­lis­ten ge­acht om res­pec­tie­ve­lijk 145 mil­joen en 75 mil­joen eu­ro bij te dra­gen. De net­to ren­te­ba­ten maak­ten in het af­ge­lo­pen kwar­taal grof­weg een pas op de plaats op 1.064 mil­joen eu­ro, te­gen­over een ana­lis­ten­ver­wach­ting van 1.062 mil­joen eu­ro. De in­kom­sten uit niet-le­vens­ver­ze­ke­rin­gen be­droe­gen 164 mil­joen eu­ro, waar ana­lis­ten mik­ten op 149 mil­joen eu­ro. Le­vens­ver­ze­ke­rin­gen druk­ten de winst juist met 34 mil­joen eu­ro, het­geen min­der was dan de 44 mil­joen eu­ro waar­op de con­sen­sus voor­af wees. De kre­diet­ver­le­ning nam met 0,4 pro­cent toe. De ope­ra­ti­o­ne­le kos­ten zou­den af­ge­lo­pen kwar­taal vol­gens de ana­lis­ten 897 mil­joen eu­ro be­dra­gen. De daad­wer­ke­lij­ke kos­ten kwa­men even­wel uit op 895 mil­joen eu­ro. Het aan­deel KBC Groep sloot woens­dag op 55,16 eu­ro. (Beurs­dui­vel/fo­to: stan­daard­cdn.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.