Dexia be­haalt weer zwar­te cij­fers

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUSSEL - Dexia heeft in het af­ge­lo­pen kwar­taal weer winst ge­maakt, na een ver­lies in de eerste helft van 2016. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van de fi­nan­ci­ë­le in­stel­ling, die gro­ten­deels in han­den is van de Bel­gi­sche en Fran­se staat.

Be­stuur­der Wou­ter De­vriendt be­na­druk­te dat de net­to winst ‘uit­zon­der­lij­ke ele­men­ten’ om­vat, zo­als ‘de im­pact van de uit­voe­ring van het ak­koord met de Oos­ten­rijk­se over­heid in het dos­sier He­ta As­set Re­so­lu­ti­on, als­ook een po­si­tie­ve bij­dra­ge van de boek­houd­kun­di­ge vo­la­ti­li­teits­ele­men­ten, na de erg ne­ga­tie­ve im­pact van de Brexit in het 2e kwar­taal’.

Het net­to­re­sul­taat van Dexia kwam af­ge­lo­pen kwar­taal uit op 309 mil­joen eu­ro. Dit re­sul­taat werd ‘sterk po­si­tief’ be­ïn­vloed door boek­houd­kun­di­ge vo­la­ti­li­teits­ele­men­ten van 176 mil­joen eu­ro. In de eerste zes maan­den van 2016 leed Dexia nog een ver­lies van 200 mil­joen eu­ro, ge­dre­ven door juist een ne­ga­tie­ve in­vloed van de vo­la­ti­li­teits­ele­men­ten van 191 mil­joen eu­ro.

Het re­cur­ren­te re­sul­taat be­droeg in het der­de kwar­taal 99 mil­joen eu­ro po­si­tief, ten op­zich­te van 131 mil­joen eu­ro ne­ga­tief in de eerste zes maan­den van dit jaar.

Het ba­lans­to­taal kwam uit op 233,5 mil­jard eu­ro, een lich­te da­ling van 2,5 mil­jard eu­ro, hoofd­za­ke­lijk als ge­volg van de af­schrij­ving van de ac­ti­va­por­te­feuil­les.

De Com­mon Equi­ty Tier 1-ra­tio van Dexia kwam per eind sep­tem­ber uit op 17,2 pro­cent, ten op­zich­te van 15,0 pro­cent drie maan­den eer­der.

Het aan­deel Dexia sloot woens­dag 2,1 pro­cent ho­ger op 13,02 eu­ro.

(Beurs­dui­vel/fo­to: nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.