Hoog net­to­re­sul­taat voor Gimv door des­in­ves­te­rin­gen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUSSEL - Gimv be­haal­de in het eerste half­jaar van het ge­bro­ken boek­jaar een ho­ge­re net­to­winst dank­zij re­cord­des­in­ves­te­rin­gen. Dit bleek uit half­jaar­cij­fers van het ge­bro­ken boek­jaar van Gimv, gis­te­ren voor­beurs ge­pu­bli­ceerd.

De net­to­winst steeg ten op­zich­te van de eerste jaar­helft van het vo­ri­ge boek­jaar van 64,9 mil­joen naar 85,1 mil­joen eu­ro. De net­to­winst be­draagt 3,35 eu­ro per aan­deel. De to­ta­le ver­koop­op­brengst van de des­in­ves­te­rin­gen be­droeg net geen 342 mil­joen eu­ro. De op­breng­sten van de ver­ko­pen be­droe­gen 26,7 pro­cent bo­ven­op de waar­de op 31 maart 2016. De net­to-ac­tief­waar­de van de hol­ding steeg in de af­ge­lo­pen 6 maan­den maar liefst 7,3 pro­cent tot 46,84 eu­ro per aan­deel.

Eind sep­tem­ber be­droeg de kas­po­si­tie 349,6 mil­joen eu­ro. Af­ge­lo­pen half­jaar deed de hol­ding voor 116 mil­joen eu­ro aan nieu­we in­ves­te­rin­gen. “Het af­ge­lo­pen half­jaar slaag­den we er op­nieuw in de vruch­ten te pluk­ken van de waar­de­cre­a­tie bin­nen on­ze be­drij­ven. Dit ver­taal­de zich in een his­to­risch be­drag aan des­in­ves­te­rin­gen en in een por­te­feuil­le die goed op weg is om voor het der­de op­een­vol­gen­de jaar een bo­ven­ge­mid­del­de re­turn neer te zet­ten. Daar­naast werd het in­ves­te­rings­rit­me van vo­rig jaar door­ge­trok­ken met acht nieu­we par­ti­ci­pa­ties”, al­dus Koen De­jon­ck­hee­re, ge­de­le­geerd be­stuur­der van de hol­ding Gimv.

Gimv be­na­druk­te ver­der het hui­di­ge di­vi­dend­be­leid te wil­len ver­der zet­ten.

Het aan­deel van Gimv sloot woens­dag 1,4 pro­cent ho­ger op 48,49 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.