Bar­cel­o­na wil ei­gen munt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SPAN­JE - De stad Bar­cel­o­na wil een lo­ka­le munt in­tro­du­ce­ren, die al­leen in de stad zelf ge­bruikt kan wor­den.

Het plan is om de munt de ko­men­de twee jaar bij wij­ze van pi­lot in te voe­ren in de ar­bei­ders­buurt Be­sos in het Noord­oos­ten van de stad. In 2019 zal de munt een wet­te­lijk be­taal­mid­del moe­ten zijn in de he­le stad. Het is nog on­dui­de­lijk of het om een di­gi­taal be­taal­mid­del zal gaan, of dat het ook echt een fy­sie­ke munt zal wor­den. Ook de naam van de munt is nog niet be­kend. “Het is een pro­ject waar­van de de­tails nog moe­ten wor­den be­ke­ken, maar we wer­ken er­aan”, zegt een woord­voer­der van de ge­meen­te Bar­cel­o­na. Het plan is af­kom­stig van bur­ge­mees­ter Ada Colau, die een link­se co­a­li­tie leidt, en op de­ze ma­nier de rijk­dom in de ei­gen stad wil hou­den en de po­si­tie van klei­ne lo­ka­le on­der­ne­mers wil ver­ster­ken. De be­doe­ling is dat on­der­ne­mers en buurt­be­wo­ners el­kaar met de lo­ka­le munt kor­ting kun­nen ge­ven, of an­de­re voor­de­len.

Ook is het de be­doe­ling de munt te kop­pe­len aan een ei­gen ener­gie­be­drijf, waar­bij de voor­de­len die dat op­le­vert te­rug­ge­pompt wor­den in de lo­ka­le eco­no­mie. Ge­meen­te­wer­kers en amb­te­na­ren moe­ten ook (een deel van) hun sa­la­ris in de nieu­we munt kun­nen ont­van­gen, als ze dat wil­len. De koers daar­bij zou één op één zijn.

Het idee voor een ei­gen munt staat niet op zich, er zijn tal­lo­ze an­de­re voor­beel­den: in Bil­bao was er het plan voor een ek­hi, in Se­vil­la in­tro­du­ceer­de men de Pu­ma. Tot nu toe is een van de suc­ces­vol­ste ex­pe­ri­men­ten die met de ‘Res’, de munt van Ca­ta­loni­ës twee­de stad Ger­o­na.

(De Te­le­graaf)

Het plan tot in­tro­duc­tie van een lo­ca­le munt voor Bar­cel­o­na is af­kom­stig van bur­ge­mees­ter Ada Colau. Ze wil daar­me de rijk­dom in ei­gen stad hou­den en de po­si­tie van klei­ne lo­ka­le on­der­ne­mers ver­ster­ken. (Sport)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.