Rus­land wil meer con­tro­le op in­ter­net­ge­bruik en blok­keert

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - Rus­sen kun­nen geen ge­bruik meer ma­ken van Lin­ke­dIn. Mos­kou haal­de de za­ke­lij­ke net­werk­si­te gis­te­ren uit de lucht, om­dat Lin­ke­dIn nieu­we pri­va­cy­wet­ge­ving zou over­tre­den. Met een reeks wet­ten pro­beert de over­heid meer grip te krij­gen op het in­ter­net­ge­bruik van de be­vol­king.

De blok­ka­de toont aan dat bui­ten­land­se web­si­tes en hun Rus­si­sche ge­brui­kers niet ge­spaard wor­den. Het Ame­ri­kaan­se Lin­ke­dIn is het eerste gro­te so­ci­a­le net­werk dat slacht­of­fer wordt van de wet­ten. Die ver­plich­ten bui­ten­land­se in­ter­net­be­drij­ven om per­soon­lij­ke da­ta van Rus­si­sche ge­brui­kers op te slaan in Rus­land. Een recht­bank in Mos­kou oor­deel­de vo­ri­ge week dat Lin­ke­dIn de wet­ten over­treedt.

Ana­lis­ten zien de blok­ka­de als een waar­schu­wing voor gro­te­re so­ci­a­le net­wer­ken, zo­als Fa­ce­book en Twit­ter. Ook die net­wer­ken slaan geen per­soon­lij­ke da­ta op in Rus­land ter­wijl mil­joe­nen Rus­sen ge­bruik ma­ken van de si­tes. Lin­ke­dIn (vijf mil­joen ge­re­gi­streer­de ge­brui­kers in Rus­land) zou aan­ge­pakt wor­den om een sig­naal af te ge­ven. De over­heid claimt dat de blok­ka­de en­kel be­doeld is om Rus­sen te be­scher­men te­gen hac­kers. An­de­re bui­ten­land­se in­ter­net­be­drij­ven voe­len de bui al han­gen. On­der meer Goog­le, Ebay, Boo­king. com en Uber heb­ben vol­gens de Rus­si­sche waak­hond Ros­kom­nad­zor maat­re­ge­len ge­no­men om da­ta van ge­brui­kers in Rus­land on­der te bren­gen.

De vrees van cri­ti­ci is dat pri­vé­ge­ge­vens van ge­brui­kers in fei­te over­ge­he­veld wor­den naar de Rus­si­sche over­heid. Fa­ce­book en Twit­ter we­zen vo­rig jaar al­le ne­gen ver­zoe­ken van de au­to­ri­tei­ten in Mos­kou af om toe­gang te krij­gen tot ac­counts. Lig­gen de da­ta van de ac­counts in Rus­land, dan is de ju­ri­di­sche weg naar ge­brui­kers­ge­ge­vens mak­ke­lij­ker voor de Rus­si­sche over­heid. Het Krem­lin aast op meer con­tro­le op het in­ter­net, dat ge­bruikt wordt door op­po­si­tie­po­li­ti­ci, ac­ti­vis­ten en jour­na­lis­ten om kri­tiek te ui­ten op de re­ge­ring. In 2012 ge­bruik­ten Rus­sen so­ci­a­le me­dia voor de or­ga­ni­sa­tie van de groot­ste de­mon­stra­ties te­gen pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin sinds zijn aan­tre­den in 2000. De­ze zo­mer on­der­te­ken­de Poe­tin nieu­we an­ti­ter­ro­ris­me­wet­ten die de vei­lig­heids­dien­sten toe­gang ge­ven tot ge­ge­vens van te­le­com- en in­ter­net­pro­vi­ders. De pro­vi­ders moe­ten al­le te­le­foon­ge­sprek­ken, sms’jes en an­de­re be­rich­ten een half­jaar op­slaan. Ge­ge­vens over de ge­sprek­ken en be­rich­ten moe­ten in to­taal drie jaar be­waard blij­ven. Ver­sleu­te­lings­soft­wa­re is ver­bo­den.

De stren­ge in­ter­net­wet­ten heb­ben een aan­tal bui­ten­land­se be­drij­ven ont­moe­digd om hun ge­luk te be­proe­ven op de Rus­si­sche markt. Mu­ziek­dienst Spo­ti­fy zag af van plan­nen om Rus­land in te trek­ken we­gens de pri­va­cy­wet­ge­ving. Waak­hond Ros­kom­nad­zor sluit de toe­gang tot Lin­ke­dIn naar ver­wach­ting don­der­dag­mid­dag af. Het is niet be­kend of Lin­ke­dIn nu zal zwich­ten voor Mos­kou door da­ta toch naar Rus­land te ver­plaat­sen.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.