Straf­ex­pe­di­tie le­ger My­an­mar doet hon­der­den Ro­h­ni­gya-mos­lims vluch­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MY­AN­MAR - Hon­der­den Ro­hin­gya-mos­lims zijn in het wes­ten van My­an­mar op de vlucht ge­sla­gen om te ont­ko­men aan een straf­ex­pe­di­tie van het le­ger. Dat be­gon de ope­ra­tie in het grens­ge­bied met Bang­la­desh na­dat vo­ri­ge maand ne­gen po­li­tie­agen­ten wa­ren om­ge­ko­men bij aan­val­len op grens­pos­ten. Vol­gens het le­ger zijn in­mid­dels al 130 men­sen om­ge­ko­men in het ge­weld. Som­mi­ge Ro­hin­gya wer­den dood­ge­scho­ten toen ze de grens met Bang­la­desh pro­beer­den over te ste­ken. An­de­ren wer­den door de grens­wach­ten van Bang­la­desh weer de zee op­ge­duwd, toen ze met boot­jes aan land pro­beer­den te gaan. De Ro­hin­gya, van wie het over­gro­te deel in de grens­staat Rak­hi­ne woont, wor­den door de au­to­ri­tei­ten als il­le­ga­le im­mi­gran­ten uit het is­la­mi­ti­sche buur­land Bang­la­desh be­schouwd. De hoop was dat hun lot zou ver­be­te­ren sinds de par­tij van No­bel­prijs­win­na­res Aung San Suu Kyi aan de macht kwam. Maar tot nog toe is dat niet ge­beurd.

Vol­gens men­sen­rech­ten­ac­ti­vis­ten toont het of­fen­sief van het le­ger aan dat de bur­ger­re­ge­ring nau­we­lijks greep heeft op de mi­li­tai­ren die het land de­cen­nia lang heb­ben be­stuurd en nu ook nog veel macht heb­ben. Het bloed­ver­gie­ten is het erg­ste sinds 2012, toen hon­der­den Ro­hin­gya wer­den af­ge­slacht bij ge­vech­ten met de au­toch­to­ne be­vol­king. Mi­li­tai­ren heb­ben het ge­bied gro­ten­deels af­ge­slo­ten en la­ten geen hulp­ver­le­ners en on­af­han­ke­lij­ke waar­ne­mers toe. Kamp­be­wo­ners en hulp­ver­le­ners schat­ten dat ze­ker 500 Ro­hin­gya zijn ge­vlucht voor het ge­weld. Een deel van hen heeft on­der­dak ge­von­den in vier kam­pen, net over de grens in Bang­la­desh. Maar de grens­wach­ten la­ten sinds en­ke­le da­gen geen nieu­we vluch­te­lin­gen toe. Twee scheep­jes met vluch­te­lin­gen wer­den te­rug­ge­stuurd. Ver­moe­de­lijk zijn de vluch­te­lin­gen nog steeds op zee, om­dat ze bang zijn te­rug te ke­ren naar hun dor­pen in Rak­hi­ne.

Som­mi­ge dor­pe­lin­gen wer­den ge­dood, toen ze aan boord van scheep­jes pro­beer­den te ko­men om aan de mi­li­tai­ren te ont­ko­men. Die zou­den zich schul­dig ma­ken aan stand­rech­te­lij­ke exe­cu­ties en ver­krach­tin­gen. Ook zou­den de mi­li­tai­ren hui­zen in brand heb­ben ge­sto­ken.

De au­to­ri­tei­ten spre­ken de be­rich­ten over mis­stan­den te­gen. Vol­gens het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken, dat in han­den is van een par­tij­ge­noot van Suu Kyi, ge­bruikt een ge­weld­da­di­ge groe­pe­ring in Rak­hi­ne het ge­bied als een uit­vals­ba­sis om cha­os in het land te zaai­en.

Som­mi­ge Ro­hin­gya heb­ben zich aan­ge­slo­ten bij een ex­tre­mis­ti­sche groe­pe­ring die zich Al-Ya­kin Mu­ja­hi­din noemt. In een vi­deo eis­te de groe­pe­ring dat de rech­ten van de Ro­hin­gya zou­den wor­den her­steld. Op de beel­den was te zien hoe ge­won­de ge­van­ge­nen ge­dwon­gen wer­den op de grond te lig­gen.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.