Ge­sprek Oba­ma en Mer­kel ach­ter ge­slo­ten deu­ren

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - Bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel (CDU) gaf woens­dag­avond de af­trap van de af­scheids­tour­nee van uit­tre­dend pre­si­dent Barack Oba­ma. Tij­dens een pri­vé­di­ner van bij­na drie uur be­spra­ken de twee de hui­di­ge po­li­tie­ke toe­stand.

Oba­ma en Mer­kel di­neer­den in ho­tel Ad­lon, waar Oba­ma tot van­daag zal ver­blij­ven met zijn de­le­ga­tie, wan­neer zijn be­zoek aan Duits­land er­op zit. Hun ont­moe­ting duur­de tot on­ge­veer half elf ‘s avonds, maar over de pre­cie­ze in­houd van hun ge­sprek werd niets be­kend­ge­maakt. Ver­moe­de­lijk be­spra­ken Mer­kel en Oba­ma de machts­wis­sel in ja­nu­a­ri, wan­neer de Re­pu­bli­kein Do­nald Trump het roer van Oba­ma zal over­ne­men.

Eer­der ver­sche­nen de­len van een gast­bij­dra­ge van Oba­ma en Mer­kel on­li­ne, die van­daag moet ver­schij­nen in het Duit­se tijd­schrift Wirt­schaftsWo­che. Daar­in ver­de­di­gen ze de trans­at­lan­ti­sche sa­men­wer­king en de vrij­han­del, en ze roe­pen de Duit­sers en de Ame­ri­ka­nen op om de glo­ba­li­se­ring vorm te ge­ven con­form hun waar­den.

Oba­ma en Mer­kel ne­men de ver­de­di­ging op van het TTIP-ver­drag, het con­tro­ver­si­ë­le han­dels­ver­drag tus­sen de Eu­ro­pe­se Unie en de VS waar­over al maan­den on­der­han­deld wordt. Hun bood­schap is on­ge­twij­feld ook be­doeld voor Do­nald Trump, die in zijn cam­pag­ne zei dat de vrije han­del de Ame­ri­kaan­se in­du­strie en werk­ge­le­gen­heid scha­de toe­brengt. “Het is dui­de­lijk dat zo­wel Duit­se als Ame­ri­kaan­se werk­ne­mers, werk­ge­vers, con­su­men­ten en land­bou­wers voor­deel ha­len uit het TTIP”, zo klinkt het. “We zijn ster­ker als we sa­men­wer­ken. De we­reld­eco­no­mie groeit snel­ler dan ooit, en de mon­di­a­le uit­da­gin­gen wa­ren nog nooit zo groot. Daar­om is sa­men­wer­king be­lang­rij­ker dan ooit te­vo­ren.” Na de in­for­me­le ont­moe­ting werd Oba­ma gis­ter­mid­dag of­fi­ci­eel ont­van­gen door Mer­kel op de kan­se­la­rij.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.