Vlieg­tui­gen Zuid-Ko­rea aan de grond van­we­ge exa­mens

Times of Suriname - - BUITENLAND - Exa­mi­ne­ren­de stu­den­ten wor­den voor het exa­men aan­ge­moe­digd door de la­ge­re klas­sers. (PRI.org)

ZUID-KO­REA – in ZuidKo­rea wor­den vlieg­tui­gen aan de grond ge­hou­den om de exa­men­kan­di­da­ten niet te sto­ren.

Het he­le land leek gis­te­ren tot stil­stand te ko­men van­we­ge het jaar­lijk­se toe­la­tings­exa­men voor de uni­ver­si­tei­ten. Zwaar­be­la­den trucks moch­ten bij exa­men­lo­ca­ties de weg niet op­gaan en op veel bouw­plaat­sen werd het werk neer­ge­legd. Be­drij­ven gin­gen la­ter dan nor­maal open om de 600.000 stu­den­ten zo min mo­ge­lijk tot last te zijn op weg naar en tij­dens hun exa­mens, meldt The Gu­ar­di­an. Zelfs de aan­de­len­markt open­de een uur la­ter dan ge­brui­ke­lijk.

Ge­du­ren­de 30 mi­nu­ten in de mid­dag werd het vlieg­ver­keer plat­ge­legd. In die tijd vond er een luis­ter­test plaats. De toe­la­tings­exa­mens zijn van le­vens­be­lang in het ul­tra­com­pe­ti­tie­ve Zuid-Ko­rea. Een po­si­tie­ve uit­slag in de exa­mens be­te­kent toe­la­ting tot een van de eli­te-uni­ver­si­tei­ten en dat is de eerste stap naar een suc­ces­vol­le car­ri­è­re en een goed hu­we­lijk. Stu­den­ten zijn vaak ja­ren be­zig met de voor­be­rei­ding op de toets.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.