IS exe­cu­teert 300 ex-agen­ten na­bij Mo­soel

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Mi­li­tan­ten van ter­reur­or­ga­ni­sa­tie IS heb­ben drie we­ken ge­le­den meer dan drie­hon­derd voor­ma­li­ge Ira­ke­se po­li­tie­agen­ten ver­moord en in een mas­sa­graf ge­dumpt na­bij de stad Ham­mam al-Alil, ten zui­den van Mo­soel. Dat meldt Hu­man Rights Watch.

Een re­por­ter van Reu­ters be­zocht de plek van het mas­sa­graf, waar om­wo­nen­den ver­klaar­den dat IS-mi­li­tan­ten de dood­ge­scho­ten of ont­hoof­de slacht­of­fers had­den be­gra­ven. Vol­gens de in­wo­ners van Ham­mam al-Alil wer­den ze­ker 200 men­sen ver­moord in de we­ken voor­dat IS zich uit de stad te­rug­trok. Vol­gens Hu­man Rights Watch wer­den de voor­ma­li­ge agen­ten af­ge­zon­derd van een groep van on­ge­veer 2.000 men­sen uit na­bu­ri­ge dor­pen die vo­ri­ge maand door IS ge­dwon­gen wer­den naar Mo­soel en Tal Afar te mar­che­ren. De men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie ci­teert een ar­bei­der die zag hoe IS-strij­ders met vier gro­te vracht­wa­gens met daar­in 100 tot 125 man­nen voor­bij een land­bouw­school re­den in de buurt van de plek waar la­ter het mas­sa­graf werd ont­dekt. En­ke­le mi­nu­ten daar­na hoor­de hij ge­weer­scho­ten en alarm­kre­ten. De vol­gen­de avond, op 29 ok­to­ber, ge­beur­de het­zelf­de met 130 tot 145 man­nen.

Een an­de­re ge­tui­ge, een in­wo­ner van Ham­mam al-Alil, zei dat hij in het­zelf­de ge­bied ze­ven mi­nu­ten lang scho­ten van au­to­ma­ti­sche ge­we­ren hoor­de, en dat drie op­een­vol­gen­de avon­den. Dit is een nieuw be­wijs­stuk voor de gru­we­lij­ke mas­sa­moord door IS op voor­ma­li­ge po­li­tie­agen­ten in en rond Mo­soel. IS moet ver­ant­woor­de­lijk ge­steld wor­den voor de­ze mis­da­den te­gen de men­se­lijk­heid.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.