De­mo­cra­ten zoe­ken sa­men­wer­king met Trump

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De De­mo­cra­ten in het Ame­ri­kaan­se Con­gres zijn niet al­leen van plan om op­po­si­tie te voe­ren te­gen pre­si­dent Do­nald Trump. In­te­gen­deel: ze zijn juist na­druk­ke­lijk van plan om met hem sa­men te wer­ken. Trump zit aar­dig op een lijn met de De­mo­cra­ten als het gaat om het ver­be­te­ren van de ver­waar­loos­de Ame­ri­kaan­se in­fra­struc­tuur, het be­straf­fen van be­drij­ven die veel ba­nen naar het bui­ten­land ver­plaat­sen en het ver­plich­ten van door­be­taald zwan­ger­schaps­ver­lof. Vol­gens The New York Ti­mes fo­cus­sen de De­mo­cra­ten, die in bei­de hui­zen van het Con­gres in de min­der­heid zijn, juist op zul­ke the­ma’s, om­dat Trump daar heel an­de­re op­vat­tin­gen over heeft dan een groot deel van zijn Re­pu­bli­kein­se Par­tij. Met de­ze stra­te­gie ho­pen ze Re­pu­bli­kei­nen te dwin­gen tot een moei­lij­ke keu­ze tus­sen hun nieu­we pre­si­dent en hun ou­de prin­ci­pes van een vrije markt en een klei­ne over­heid. Er zijn nog tal van on­der­wer­pen over waar­op de De­mo­cra­ten zul­len bot­sen met Trump. Bij­voor­beeld zijn be­lof­te om mil­joe­nen il­le­ga­le im­mi­gran­ten te de­por­te­ren.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.