Du­ter­te dreigt Fi­li­pij­nen te­rug te trek­ken uit ‘nut­te­loos’ Straf­hof

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FI­LI­PIJ­NEN - De Fi­li­pijn­se pre­si­dent Du­ter­te zegt dat hij mo­ge­lijk Rus­land zal vol­gen door ook het In­ter­na­ti­o­na­le Straf­hof (ICC) te ver­la­ten. De om­stre­den pre­si­dent noem­de het hof in Den Haag ‘nut­te­loos’. Een aan­kla­ger van het hof zei vo­ri­ge maand dat het ICC wel­licht de per­so­nen kan aan­kla­gen die be­trok­ken zijn bij de dood van ze­ker 2.400 drugs­ver­dach­ten sinds Du­ter­te pre­si­dent is. De Fi­li­pij­nen zijn sinds 2011 lid van het In­ter­na­ti­o­na­le Straf­hof. Du­ter­te re­a­geer­de op het be­sluit van zijn Rus­si­sche ambts­ge­noot Poe­tin om de on­der­te­ke­ning van het stich­tings­ver­drag van het Straf­hof per de­creet in te trek­ken. Aan­lei­ding voor Poe­tins ac­tie was het be­sluit van het Straf­hof het con­flict in Oost-Oe­kra­ï­ne te be­stem­pe­len als een in­ter­na­ti­o­naal con­flict tus­sen Rus­land en Oe­kra­ï­ne. Rus­land is ook geir­ri­teerd dat het Straf­hof een on­der­zoek in­stelt naar mo­ge­lij­ke oor­logs­mis­da­den door Rus­si­sche troe­pen tij­dens de kor­te oor­log tus­sen Rus­land en Ge­or­gië in 2008. Vol­gens men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties ko­men ook de Rus­si­sche bom­bar­de­men­ten op woon­wij­ken in Alep­po neer op oor­logs­mis­da­den.

Du­ter­te zei op zijn beurt ge­frus­treerd te zijn over de Wes­ter­se kri­tiek op zijn aan­pak van de drugs­cri­mi­na­li­teit. Hij zei dat nie­mand luis­tert naar zijn be­weeg­re­de­nen om de drugs­ge­brui­kers de oor­log te ver­kla­ren. Ook be­kri­ti­seer­de hij de Ver­e­nig­de Na­ties die vol­gens hem niet in staat zijn om oor­lo­gen te voor­ko­men. “Ze zijn nut­te­loos”, zei Du­ter­te over het hof en het Rus­si­sche be­sluit te ver­trek­ken. “Zij trok­ken zich te­rug. Mis­schien volg ik ook. Waar­om? Om­dat al­leen de klein­tjes, zo­als wij, wor­den aan­ge­pakt.”

De pre­si­dent, die zich sinds zijn aan­tre­den vo­rig jaar steeds va­ker dis­tan­ti­eert van bond­ge­noot de VS, zei dat hij dit week­ein­de in Li­ma wil pra­ten met Poe­tin. In de Pe­ru­aan­se hoofd­stad wordt dan de APEC-top ge­hou­den van lan­den in Azië en de Stil­le Oce­aan. In de prak­tijk ver­an­dert er ove­ri­gens niet veel door Poe­tins in­trek­king van de on­der­te­ke­ning van het Sta­tuut van Ro­me, dat de grond­slag vormt voor het In­ter­na­ti­o­na­le Straf­hof. Rus­land heeft het ver­drag nooit ge­ra­ti­fi­ceerd, zo­dat het de rechts­macht van het Straf­hof nooit ac­cep­teer­de. Ook de VS heb­ben zich nooit aan­ge­slo­ten bij het Straf­hof, om zo te voor­ko­men dat Ame­ri­kaan­se mi­li­tai­ren voor het hof kun­nen wor­den ge­daagd.

Toch zijn de Rus­si­sche stap en de op­mer­kin­gen van de Fi­li­pijn­se pre­si­dent nieu­we te­gen­sla­gen voor het ICC. Het aan­zien van het hof kreeg al een flin­ke knauw door­dat drie Afri­kaan­se lan­den, Zuid-Afri­ka, Gam­bia en Bu­run­di, vo­ri­ge maand lie­ten we­ten dat ze geen lid meer wil­len zijn van het Straf­hof. Zij kla­gen dat het hof tot nog toe al­leen maar Afri­ka­nen heeft be­recht, maar dat Eu­ro­pe­se lei­ders de dans zijn ont­spron­gen.

(de Volks­krant)

Van­af zijn aan­tre­den als pre­si­dent is Du­ter­te, vol­gens de ICC, be­trok­ken bij de dood van ze­ker 2.400 drugs­ver­dach­ten. (In­qui­rer News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.