Meer dan acht­hon­derd men­sen ge­ë­va­cu­eerd uit Kai­kou­ra

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NIEUW-ZEELAND - De eva­cu­a­tie van toe­ris­ten en be­wo­ners in Kai­kou­ra in Nieuw-Zeeland ver­loopt suc­ces­vol, al­dus de au­to­ri­tei­ten in het land. Meer dan acht­hon­derd per­so­nen zijn in­mid­dels ge­ë­va­cu­eerd uit de stad. Het gaat om toe­ris­ten uit bij­voor­beeld Au­stra­lië, Zuid-Ko­rea, het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, Duits­land, Frank­rijk, de VS en Ja­pan. Eer­der liet reis­or­ga­ni­sa­tie Tra­vel Es­sen­ce we­ten dat zij zes­tig Ne­der­lan­ders heeft kun­nen eva­cu­e­ren per vlieg­tuig. De or­ga­ni­sa­tie wil­de niet wach­ten op de ma­ri­ne­sche­pen. In de plaats be­vin­den zich mo­men­teel nog Ne­der­lan­ders die met een cam­per door het land trek­ken. Het is on­dui­de­lijk wan­neer zij kun­nen ver­trek­ken uit de stad. Meer­de­re sche­pen met hulp­goe­de­ren zijn in­mid­dels al aan­ge­ko­men in Kai­kou­ra. Woens­dag kwa­men er al twee aan in de stad. Een an­der ma­ri­ne­schip wordt la­ter ver­wacht.

Meer­de­re ri­vier­dam­wan­den zijn ge­con­tro­leerd door de over­heid. Door de aard­be­ving zijn een aan­tal van de­ze wan­den ver­scho­ven, wat de door­stro­ming van de ri­vie­ren be­lem­mert. Men­sen die zich stroom­af­waarts be­vin­den of daar wo­nen is ge­ad­vi­seerd om hun huis te ver­la­ten. Kai­kou­ra is sinds de aard­be­ving af­ge­lo­pen week­end gro­ten­deels af­ge­slo­ten van de bui­ten­we­reld. De eni­ge weg die ge­bruikt kan wor­den, is als­nog af­ge­slo­ten voor het pu­bliek. “De zorg be­staat dat scheu­ren in de weg ver­der open­bre­ken door de slech­te weers­om­stan­dig­he­den”, stelt de over­heid.

(NU.nl)

Meer dan acht­hon­derd per­so­nen zijn in­mid­dels ge­ë­va­cu­eerd uit de stad. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.