340 do­den in twee da­gen bij schip­breuk mi­gran­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - Schip­breu­ken op de Mid­del­land­se Zee heb­ben in twee da­gen ze­ker 340 mi­gran­ten het le­ven ge­kost. In to­taal ver­gin­gen vier bo­ten, meld­de de In­ter­na­ti­o­na­le Or­ga­ni­sa­tie voor Mi­gra­tie (IOM) gis­te­ren. Art­sen zon­der Gren­zen heeft uit een van de ver­ga­ne vaar­tui­gen 27 men­sen kun­nen red­den. Maar in to­taal za­ten op die boot, die van­uit Li­bië was ver­trok­ken, 130 mi­gran­ten. “De­ze tra­ge­die is ge­woon on­ver­draag­lijk”, schreef de hulp­or­ga­ni­sa­tie. De IOM meld­de on­langs al dat in 2016 een re­cord­aan­tal men­sen om het le­ven is ge­ko­men tij­dens de ge­vaar­lij­ke over­tocht naar Eu­ro­pa. In 2015 kwam het to­ta­le aan­tal do­den en ver­mis­ten uit op 3770. Dit jaar vie­len tot nog toe meer dan 4200 slacht­of­fers, vol­gens de IOM. Ver­uit de mees­te do­den vie­len dit jaar op de lan­ge rou­te tus­sen Li­bië en Ita­lië. Het aan­tal mi­gran­ten - zo­wel oor­logs­vluch­te­lin­gen als men­sen die om eco­no­mi­sche re­de­nen naar Eu­ro­pa wil­len - dat van­uit Tur­kije over­steekt naar Grie­ken­land, is juist ge­kel­derd. De Eu­ro­pe­se Unie sprak in maart met Tur­kije af om al­le boot­vluch­te­lin­gen die in Grie­ken­land aan­ko­men te­rug te stu­ren. In ruil voor te­rug­ge­zon­den mi­gran­ten mo­gen Sy­ri­sche vluch­te­lin­gen van­uit Turk­se kam­pen naar de EU ko­men.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.