Aard­be­ving Nieuw-Zeeland stuwt zee­bo­dem om­hoog

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NIEUW-ZEELAND - De aard­be­ving van 7,8 op de schaal van Rich­ter heeft de zee­bo­dem maan­dag op som­mi­ge plaat­sen tot bij­na twee me­ter ho­ger ge­stuwd.

Vol­gens Nieuw-Zee­land­se ex­per­ten is het de eerste keer dat dit in hun land ge­beurt tij­dens de laat­ste de­cen­nia. “Co­seis­mi­sche be­we­ging, het seis­misch vrij­ko­men van ener­gie langs breuk­vlak­ken, is de oor­zaak van dit fe­no­meen”, ver­dui­de­lijkt zee­ge­o­loog Jos­hu Mountjoy. Daar­door han­gen ten noor­den van Kai­kou­ra op het zui­der­ei­land dui­zen­den zee­slak­ken en enor­me slier­ten zee­wier nu open en bloot aan de om­hoog­ge­stuw­de rot­sen op het strand. Het zee­le­ven kan bui­ten de oce­aan na­tuur­lijk niet over­le­ven en daar­om pro­be­ren vrij­wil­li­gers zo veel mo­ge­lijk zee­o­ren te red­den. Het is nog niet dui­de­lijk wat de exac­te im­pact van de ver­an­der­de ge­o­lo­gi­sche si­tu­a­tie op het zee­le­ven zal zijn, maar ze zal ze­ker zwa­re ge­vol­gen heb­ben voor de lo­ka­le vis­in­du­strie. “Als we niet snel re­a­ge­ren, zal heel wat te­werk­stel­ling in de re­gio op­dro­gen”, zei mi­nis­ter van Eco­no­mi­sche Ont­wik­ke­ling, Ste­ven Joy­ce.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.