Ook Brit­ten zijn oor­logs­sche­pen kwijt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE/ INDONESIE - Ook GrootB­rit­tan­nië is twee wrak­ken van ma­ri­ne­sche­pen in de Ja­va­zee gro­ten­deels kwijt. On­der­zoek heeft uit­ge­we­zen dat de over­blijf­se­len van de zwa­re krui­ser Exe­ter en de tor­pe­do­ja­ger En­coun­ter gro­ten­deels van de bo­dem van de zee zijn ver­dwe­nen. Lon­den heeft vol­gens The Gu­ar­di­an con­tact op­ge­no­men met de In­do­ne­si­sche over­heid om zijn se­ri­eu­ze be­zorgd­heid uit te druk­ken en te ei­sen dat de sloop­prak­tij­ken wor­den beein­digd. In­do­ne­si­ërs ver­wij­de­ren de wrak­ken uit de Ja­va­zee om­wil­le van het me­taal. Be­gin de­ze week werd be­kend dat de Ne­der­land­se krui­sers De Ruy­ter en Ja­va ge­heel en een groot deel van de tor­pe­do­ja­ger Kor­te­naer zijn ver­dwe­nen. De sche­pen wer­den door de Ja­pan­se ma­ri­ne tij­dens de Slag om de Ja­va­zee in fe­bru­a­ri 1942 tot zin­ken ge­bracht. Aan boord van de wrak­ken be­von­den zich nog de over­blijf­se­len van ve­le op­va­ren­den. Ook de Ver­e­nig­de Sta­ten zijn een oor­logs­schip kwijt. De on­der­zee­ër Perch blijkt in­mid­dels ge­heel ver­dwe­nen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.