Kan licht­the­ra­pie de bij van de on­der­gang red­den?

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Ex­pe­ri­men­ten sug­ge­re­ren van wel: licht­the­ra­pie lijkt de scha­de­lij­ke ef­fec­ten die som­mi­ge pes­ti­ci­den op hom­mels heb­ben, te­gen te gaan. Tot die con­clu­sie ko­men on­der­zoe­kers van Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don in het blad PloS ONE. Hun stu­die richt­te zich op ne­o­ni­co­ti­no­ï­den. De­ze pes­ti­ci­den spe­len nog al­tijd een be­lang­rij­ke rol in de land­bouw, maar vor­men een be­drei­ging voor de bij­en­po­pu­la­ties. De pes­ti­ci­den on­der­mij­nen na­me­lijk de func­tie van de mi­to­chon­dri­ën (de ener­gie­cen­tra­les van cel­len) en knoei­en met de pro­duc­tie van ATP: de dra­ger van che­mi­sche ener­gie en in die hoe­da­nig­heid van cru­ci­aal be­lang voor het func­ti­o­ne­ren van cel­len. Heel con­creet zorgt bloot­stel­ling aan de­ze pes­ti­ci­den er­voor dat bij­en niet meer zo mo­biel zijn en ui­t­ein­de­lijk een hon­ger­dood ster­ven.

Is daar iets aan te doen? Ja, zo blijkt nu uit ex­pe­ri­men­ten. De on­der­zoe­kers maak­ten voor hun stu­die ge­bruik van vier uit hom­mels (be­ho­ren­de tot de bij­en­fa­mi­lie) be­staan­de ko­lo­ni­ën die elk uit meer dan 400 in­di­vi­du­en be­ston­den. Twee ko­lo­ni­ën de­den dienst als con­tro­le­groe­pen. De an­de­re twee wer­den ge­du­ren­de tien da­gen bloot­ge­steld aan een ne­o­ni­co­ti­no­ï­de. Eén van de­ze laatst­ge­noem­de ko­lo­ni­ën werd in die­zelf­de pe­ri­o­de be­han­deld met licht­the­ra­pie. Twee keer per dag scheen er ge­du­ren­de vijf­tien mi­nu­ten na­bij-in­fra­rood­licht in de korf.

De hom­mels die aan de pes­ti­ci­de wa­ren bloot­ge­steld en niet met licht­the­ra­pie wer­den be­han­deld, wer­den al snel min­der mo­biel en daar­mee na­men ook hun over­le­vings­kan­sen rap af. De hom­mels die aan de pes­ti­ci­de wa­ren bloot­ge­steld, maar te­vens met licht­the­ra­pie wa­ren be­han­deld, de­den het veel be­ter. Zij wa­ren mo­bie­ler en had­den veel be­te­re over­le­vings­kan­sen. Ster­ker nog: ze leef­den net zo lang en func­ti­o­neer­den net zo goed als de hom­mels die niet aan de pes­ti­ci­de wa­ren bloot­ge­steld. Eén van de con­tro­le­groe­pen – die dus niet aan de pes­ti­ci­de wa­ren bloot­ge­steld – on­der­ging te­vens licht­the­ra­pie. En daar­op ver­be­ter­den de over­le­vings­kan­sen van de­ze hom­mels even­eens.

“Wij ont­dek­ten dat bij­en die door gif­ti­ge pes­ti­ci­den wa­ren aan­ge­tast, her­stel­den wan­neer we ze met diep rood licht be­sche­nen”, legt on­der­zoe­ker Mi­chael Pow­ner uit. “Het ver­be­ter­de hun mi­to­chon­dri­a­le en vi­su­e­le func­tie en stel­de ze in staat om weer te be­we­gen en eten.” Het licht is ver­der niet van in­vloed op het ge­drag van de bij­en, om­dat ze het niet kun­nen waar­ne­men, zo be­na­druk­ken de on­der­zoe­kers.

De­ze vorm van licht­the­ra­pie is ove­ri­gens niet al­leen voor­de­lig voor de bij­en­fa­mi­lie. Ook an­de­re die­ren – waar­on­der men­sen – kun­nen er baat bij heb­ben. Het licht kan be­paal­de ef­fec­ten van ver­ou­de­ring en neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­nin­gen be­strij­den. “Wan­neer een ze­nuw­cel meer ener­gie ver­bruikt dan an­de­re cel­len of van­we­ge een ge­brek aan ener­gie voor een uit­da­ging staat, kan de­ze licht­the­ra­pie de cel een boost ge­ven door de mi­to­chon­dri­a­le func­tie te ver­be­te­ren,” legt on­der­zoe­ker Glen Jef­fery uit. “In fei­te laadt het de bat­te­rij­en van de cel op­nieuw op.” Bij­en­ko­lo­ni­ën heb­ben het we­reld­wijd erg moei­lijk. Nog al­tijd is niet he­le­maal dui­de­lijk hoe dat komt. Aan­ge­no­men wordt dat pes­ti­ci­den hier­in ech­ter een be­lang­rij­ke rol spe­len. Dat bij­en het zo moei­lijk heb­ben, is zorg­wek­kend. Bij­en zijn na­me­lijk be­lang­rij­ke be­stui­vers en daar­mee van cru­ci­aal be­lang voor de voed­sel­voor­zie­ning.

(Scien­ti­as/fo­to: Ho­ney Heu­ris­tics)

bee

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.