Scan­di­na­vi­ërs blin­ken uit in na­vi­ge­ren

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Leef­tijd

De bes­te na­vi­ga­tors ter we­reld wo­nen in Scan­di­na­vië, zo blijkt uit een nieu­we stu­die. Men­sen die in Zwe­den, Noor­we­gen, Fin­land en De­n­e­mar­ken wo­nen, sco­ren bo­ven­ge­mid­deld goed bij het spe­len van Sea He­ro Quest, een mo­bie­le ga­me waar­bij het na­vi­ga­tie­ver­mo­gen van men­sen wordt ge­test. Ver­der blijkt uit de sco­res van het spel dat het ver­mo­gen om te na­vi­ge­ren al be­gint af te ne­men na het ne­gen­tien­de le­vens­jaar. Dat heb­ben Brit­se on­der­zoe­kers ver­klaard op de jaar­lijk­se con­fe­ren­tie van de So­ci­e­ty for Neu­ro­s­cien­ce. De we­ten­schap­pers kwa­men tot hun be­vin­din­gen door de pres­ta­ties te ana­ly­se­ren van 2,4 mil­joen spe­lers van Sea He­ro Quest. In dit spel moe­ten spe­lers met een boot­je door een land­schap met ijs­ber­gen la­ve­ren en daar­na de weg te­rug vin­den. De bes­te sco­res wor­den ge­haald door spe­lers lan­den.

De we­ten­schap­pers ver­moe­den dat de Scan­di­na­vi­ërs hun goe­de na­vi­ga­tie­ver­mo­gen te dan­ken heb­ben aan hun Vi­king-voor­ou­ders. Mo­ge­lijk wa­ren men­sen met een goed rich­tings­ge­voel po­pu­lai­re part­ners in de tijd van de Vi­kin­gen, waar­door de hui­di­ge Scan­di­na­vi­ërs nu nog steeds mak­ke­lijk hun weg vin­den in nieu­we om­ge­vin­gen.

in

Scan­di­na­vi­sche Ver­der toont de stu­die aan dat men­sen van ne­gen­tien jaar het bes­te pres­te­ren bij het na­vi­ge­ren. Na die leef­tijd gaat het na­vi­ga­tie­ver­mo­gen al­leen maar ach­ter­uit. “Dat was ver­ras­send”, al­dus hoofd­on­der­zoe­ker Hu­go Spiers van het Uni­ver­si­ty Col­le­ge in Lon­den op nieuws­si­te New Scien­tist. “Op je der­tig­ste na­vi­geer je min­der goed dan op je ne­gen­tien­de.”

(NU.nl/fo­to: The Doc­ky­ards)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.