Vo­gel­poep heeft ver­koe­lend ef­fect op Noord­pool­ge­bied

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

De gro­te hoe­veel­heid poep die mi­gre­ren­de zee­vo­gels ach­ter­la­ten op rot­sen in het noor­den van Ca­na­da heeft een ver­koe­lend ef­fect op het Noord­pool­ge­bied. De am­mo­ni­ak in de poep zorgt voor­al ‘s zo­mers voor het ont­staan van wol­ken die zon­licht re­flec­te­ren. Daar­door stijgt de tem­pe­ra­tuur in de buurt van de­ze ko­lo­nies zee­vo­gels min­der snel dan in ge­bie­den waar geen vo­gel­poep is te vin­den. Dat mel­den Ca­na­de­se on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Na­tu­re Com­mu­ni­ca­ti­ons.

De we­ten­schap­pers kwa­men tot hun be­vin­din­gen door ob­ser­va­ties uit te voe­ren in Nuna­vut, het noor­der­lijk­ste ter­ri­to­ri­um van Ca­na­da. Ver­vol­gens be­re­ken­den ze met com­pu­ter­si­mu­la­ties welk ef­fect de vo­gel­poep heeft op de at­mos­feer in het ge­bied. Uit hun on­der­zoek blijkt dat deel­tjes am­mo­ni­ak uit de vo­gel­poep in de zo­mer­maan­den in de lucht be­lan­den. Daar zorgt de am­mo­ni­ak voor wolkvor­ming door een re­ac­tie met wa­ter en zwa­vel­zuur. Het ver­koe­len­de ef­fect van de vo­gel­poep is dui­de­lijk meet­baar, maar waar­schijn­lijk niet sterk ge­noeg om ver­de­re op­war­ming van het pool­ge­bied te voor­ko­men, zo meldt nieuws­si­te Scien­ce. Waar­schijn­lijk treedt het ef­fect op in veel meer re­gio’s met zee­vo­gel­ko­lo­nies. (NU.nl/fo­to: Earth and World)

On­dui­de­lijk is nog of mug­gen ook drie vi­rus­sen te­ge­lij­ker­tijd bij zich kun­nen dra­gen. Uit eer­der on­der­zoek is ech­ter wel al ge­ble­ken dat mug­gen uit het ge­slacht Ae­des het knok­kel­koorts- en chi­kun­gu­nya-vi­rus te­ge­lij­ker­tijd bij zich kun­nen dra­gen.

“We moe­ten be­ter be­grij­pen wat er zo­wel in mug­gen als in men­sen ge­beurt wan­neer al de­ze vi­rus­sen dicht bij el­kaar cir­cu­le­ren”, vindt Rüc­kert. Zo zijn er voor­zich­ti­ge aan­wij­zin­gen dat in­fec­tie met het chi­kun­gu­nya­vi­rus in­fec­tie met het zi­ka­vi­rus in mug­gen van de soort Ae­des aegyp­ti te­gen­gaat. Het sug­ge­reert dat het ene vi­rus in mug­gen con­cur­ren­tie vormt voor het an­de­re vi­rus. En dat is weer van in­vloed op de ver­sprei­ding van de twee vi­rus­sen op het mo­ment dat de­ze te­ge­lij­ker­tijd cir­cu­le­ren.

Op dit mo­ment cir­cu­le­ren het zi­ka-, chi­kun­gu­nya- en knok­kel­koorts­vi­rus in Ame­ri­ka en de­len van Azië. Elk van de­ze vi­rus­sen wordt in ver­band ge­bracht met ern­sti­ge (Scien­ti­as/fo­to: York Ti­mes)

The

New

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.