Ebo­la op­lo­pen en het niet eens mer­ken: het kan!

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

On­der­zoek wijst uit dat som­mi­ge men­sen in Sier­ra Le­o­ne ge­ïn­fec­teerd wa­ren met het ebo­la­vi­rus, maar geen symp­to­men had­den. Dat schrij­ven on­der­zoe­kers in het blad PLOS Neglec­ted Tro­pi­cal Di­sea­ses. Het be­ves­tigt eer­de­re ver­moe­dens die stel­len dat het ebo­la­vi­rus niet ie­der­een even ziek maakt. En dat men­sen zelfs ge­ïn­fec­teerd kun­nen ra­ken zon­der dat ze ziek wor­den.

Te­vens sug­ge­reert het on­der­zoek dat de ebo­la-epi­de­mie veel groot­scha­li­ger was dan ge­dacht. “Het be­te­kent dat een sig­ni­fi­cant deel van de be­smet­tin­gen tij­dens de uit­braak wel­licht on­op­ge­merkt is ge­ble­ven”, legt on­der­zoe­ker Ge­ne Ri­chard­son uit. “Dat laat zien dat er veel meer be­smet­tin­gen van mens op mens wa­ren dan we dach­ten.”

De on­der­zoe­kers ba­se­ren hun con­clu­sies op on­der­zoek in Su­ku­du, in Sier­ra Le­o­ne. Het dorp heeft on­ge­veer 900 in­wo­ners. Bij 34 dor­pe­lin­gen werd tus­sen no­vem­ber 2014 en fe­bru­a­ri 2015 ebo­la ge­con­sta­teerd. 28 dor­pe­lin­gen stier­ven. De on­der­zoe­kers reis­den af naar het dorp en ver­za­mel­den 187 man­nen, vrou­wen en kin­de­ren die waar­schijn­lijk aan ebo­la wa­ren bloot­ge­steld, maar voor zo­ver we wis­ten het vi­rus niet had­den op­ge­lo­pen. Het ging bij­voor­beeld om men­sen die deel uit­maak­ten van het­zelf­de huis­hou­den als men­sen die het vi­rus wel had­den ge­had of een pu­bliek toi­let had­den ge­deeld met men­sen die het vi­rus had­den op­ge­lo­pen. De on­der­zoe­kers gin­gen na of de­ze 187 men­sen an­ti­li­cha­men te­gen het vi­rus be­za­ten, iets wat er­op wees dat ze het vi­rus – zon­der dat ze zich er­van be­wust wa­ren ge­weest – had­den op­ge­lo­pen.

On­der de 187 men­sen stuit­ten de on­der­zoe­kers op 14 in­di­vi­du­en die – zon­der dat ze het zelf had­den door­ge­had – ebo­la had­den ge­had. Twaalf van de­ze veer­tien men­sen ga­ven aan geen symp­to­men van ebo­la – zo­als koorts, hoofd­pijn, spier­pijn, over­ge­ven, diar­ree, adem­ha­lings­pro­ble­men – te heb­ben ge­had. De ove­ri­ge twee in­di­vi­du­en kon­den zich al­leen her­in­ne­ren dat ze in de tijd van de ebo­la-uit­braak koorts had­den ge­had.

Het on­der­zoek wijst uit dat het ebo­la-vi­rus soms he­le­maal geen symp­to­men heeft. On­dui­de­lijk is nog of men­sen die het vi­rus op­lo­pen, maar geen symp­to­men ver­to­nen, in staat zijn om het vi­rus over te dra­gen op an­de­ren. “Zij ga­ven het niet door op de ge­brui­ke­lij­ke ma­nie­ren: door te bra­ken of door diar­ree”, stelt Ri­chard­son. “Het is on­dui­de­lijk of zij het sek­su­eel over kun­nen dra­gen.” Uit on­der­zoek is na­me­lijk ge­ble­ken dat het vi­rus zich maan­den­lang op kan hou­den in sper­ma en over­le­ven­den van het vi­rus zelfs na­dat al­le symp­to­men ver­dwe­nen zijn het vi­rus nog sek­su­eel kun­nen over­dra­gen. Ri­chard­son en col­le­ga’s zet­ten hun stu­die voort in an­de­re dor­pen in Sier­ra Le­o­ne. Ze ver­wach­ten daar nog meer men­sen te vin­den die ebo­la op­lie­pen, maar geen symp­to­men had­den. De on­der­zoe­kers ho­pen zo een be­ter beeld te krij­gen van de wer­ke­lij­ke om­vang van de epi­de­mie. (Scien­ti­as/fo­to: In­fec­ti­on Lands­ca­pes)

Dat mug­gen met meer­de­re vi­rus­sen be­smet ra­ken, is vol­gens de on­der­zoe­kers geen ver­ge­zocht sce­na­rio. De kans dat mug­gen met meer­de­re vi­rus­sen in aan­ra­king ko­men, lijkt na­me­lijk toe te ne­men. Re­cent on­der­zoek in Ni­ca­ra­gua wijst uit dat één op de vijf pa­ti­ën­ten die het knok­kel­koorts- chi­kun­gu­nya­of zi­ka­vi­rus on­der de le­den had­den ook min­stens één van de an­de­re vi­rus­sen

Nie­mand ver­wacht­te dat de CT-scans gro­te ver­ras­sin­gen zou­den op­le­ve­ren. De mum­mie was im­mers in 1996 al uit­ge­breid ge­scand. Uit die scans bleek dat on­der de wind­sels niet één gro­te, maar twee jon­ge kro­ko­dil­len za­ten. Maar de nieu­we CT-scans le­ver­den wél een ver­ras­sing op. Ze brach­ten bij­na vijf­tig jon­ge kro­ko­dil­le­tjes aan het licht! Het is een unie­ke ont­dek­king.

Het was ze­ker niet on­ge­brui­ke­lijk dat de ou­de Egyp­te­na­ren die­ren mum­mi­fi­ceer­den: tal van dier­soor­ten zijn na hun dood ge­mum­mi-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.