Bij­na 50 ba­by­kro­ko­dil­le­tjes ont­dekt in Egyp­ti­sche kro­ko­dil­len­mum­mie

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Waar­om?

Niet twee jon­ge kro­ko­dil­len, maar tien­tal­len ba­by­kro­ko­dil­len wer­den lang ge­le­den in de mum­mie in­ge­slo­ten. De kro­ko­dil­len­mum­mie in kwes­tie is in het be­zit van het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den. Voor een nieu­we ten­toon­stel­ling over het ou­de Egyp­te be­sloot het mu­se­um ge­de­tail­leer­de CT-scans van de mum­mie te la­ten ma­ken. Op ba­sis van die CT-scans zou een ge­spe­ci­a­li­seerd be­drijf een 3D-ap­pli­ca­tie ma­ken. Maar waar­om be­slo­ten de Egyp­te­na­ren zo­veel kro­ko­dil­len in één mum­mie te stop­pen? De egyp­to­lo­gen van het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den heb­ben daar wel hun ver­moe­dens over. Mo­ge­lijk zijn de ver­schil­len­de ge­ne­ra­ties kro­ko­dil­len sa­men ge­mum­mi­fi­ceerd als ver­wij­zing naar het oud-Egyp­ti­sche ge­loof in ver­jon­ging en nieuw le­ven na de dood. Een an­de­re mo­ge­lijk­heid is dat er één gro­te kro­ko­dil no­dig was, maar de­ze niet voor­han­den was en de ou­de Egyp­te­na­ren aan het im­pro­vi­se­ren zijn ge­sla­gen. Met be­hulp van stuk­jes hout, prop­pen lin­nen, plan­ten­sten­gels en touw ga­ven ze de mum­mie met daar­in dus tien­tal­len jon­ge kro­ko­dil­len de vorm van één gro­te kro­ko­dil. fi­ceerd. Mee­stal als eer­be­wijs aan één van de Egyp­ti­sche go­den die zich in een be­paald die­ren­li­chaam kon­den ma­ni­fes­te­ren. Kro­ko­dil­len wa­ren bij­voor­beeld een eer­be­wijs aan de god So­bek.

Wan­neer de ou­de Egyp­te­na­ren een vol­was­sen kro­ko­dil wil­den mum­mi­fi­ce­ren, haal­den ze eerst al­le or­ga­nen uit de buik. Daar­na lie­ten ze het li­chaam dro­gen, waar­na ze de buik­hol­te vol­gooi­den met hars en olie. Soms wer­den er al dan niet ge­mum­mi­fi­ceer­de ba­by­kro­ko­dil­len of ei­e­ren van kro­ko­dil­len op de rug of in de bek van de gro­te kro­ko­dil ge­plaatst. Maar een kro­ko­dil­len­mum­mie op­ge­bouwd uit tien­tal­len ba­by­kro­ko­dil­len: dat is wer­ke­lijk uniek. Er zijn we­reld­wijd slechts en­ke­le ver­ge­lijk­ba­re kro­ko­dil­len­mum­mies be­kend.

(Bron/fo­to: Scien­ti­as)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.