Mug kan je met één beet aan twee en mis­schien wel drie vi­rus­sen hel­pen

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

We­ten­schap­pers heb­ben ont­dekt dat mug­gen zo­wel het zi­ka- als chi­kun­gu­nya­vi­rus bij zich kun­nen dra­gen. On­der­zoe­kers trek­ken die con­clu­sie op ba­sis van ex­pe­ri­men­ten. Ze ver­za­mel­den een aan­tal mug­gen uit het ge­slacht Ae­des en lie­ten ze snoe­pen van bloed met daar­in het zi­ka-, knok­kel­koort­sen chi­kun­gu­nya-vi­rus. Uit het ex­pe­ri­ment bleek dat mug­gen het zi­ka- en chi­kun­gu­nya-vi­rus te­ge­lij­ker­tijd kun­nen op­pik­ken en door­ge­ven. “Het be­te­kent dat men­sen die door de­ze mug­gen­soort ge­be­ten wor­den met bei­de vi­rus­sen te­ge­lij­ker­tijd ge­ïn­fec­teerd kun­nen wor­den”, stelt on­der­zoe­ker Clau­dia Rüc­kert. bij zich droe­gen. Som­mi­ge men­sen ble­ken zelfs zo­wel het knok­kel­koorts, chi­kun­gu­ny­aals het zi­ka­vi­rus bij zich te dra­gen. neu­ro­lo­gi­sche pro­ble­men. “Wat heel las­tig vast te stel­len is, is of in­fec­tie met twee van de­ze vi­rus­sen de kans op neu­ro­lo­gi­sche pro­ble­men ver­groot”, stelt on­der­zoe­ker Isa­do­ra Si­quei­ra. Ook is nog on­dui­de­lijk of de aan­we­zig­heid van an­ti­li­cha­men te­gen knok­kel­koorts van in­vloed is op een in­fec­tie met het zi­ka­vi­rus. On­der­zoe­kers slui­ten het niet uit, om­dat het zi­kaen knok­kel­koorts­vi­rus over­een­kom­sten heb­ben. “Dit soort on­der­zoek is be­lang­rijk wan­neer we de drei­ging van de­ze door mug­gen over­ge­brach­te ziek­ten be­ter wil­len be­grij­pen”, be­na­drukt on­der­zoe­ker Step­hen Higgs. De nieuw­ste in­zich­ten om­trent de door mug­gen over­ge­brach­te vi­rus­sen wer­den gis­te­ren ge­pre­sen­teerd tij­dens de jaar­lijk­se bij­een­komst van de Ame­ri­can So­ci­e­ty of Tro­pi­cal Me­di­ci­ne and Hy­gie­ne (ASTMH).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.