Men­sen­bloed kan mui­zen­li­chaam ver­jon­gen

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Ame­ri­kaan­se we­ten­schap­pers zijn er­in ge­slaagd om het li­chaam van mui­zen een ver­jon­gings­kuur te ge­ven met be­hulp van men­se­lijk bloed­plas­ma. De twaalf maan­den ou­de mui­zen, ge­droe­gen zich na in­jec­ties met bloed­plas­ma van jon­ge men­se­lij­ke proef­per­so­nen net zo ac­tief als drie maan­den ou­de mui­zen. Ook het ge­heu­gen van de die­ren leek te ver­be­te­ren on­der in­vloed van de men­se­lij­ke bloed­vloei­stof. Dat heb­ben Ame­ri­kaan­se on­der­zoe­kers van het be­drijf Al­ka­hest be­kend­ge­maakt op de jaar­lijk­se bij­een­komst van de So­ci­e­ty for Neu­ro­s­cien­ce.

Mui­zen van twaalf maan­den zijn qua ou­der­dom on­ge­veer ver­ge­lijk­baar met 50 jaar ou­de men­sen. De we­ten­schap­pers ga­ven de die­ren van mid­del­ba­re leef­tijd bij het ex­pe­ri­ment twee keer per week in­jec­ties met bloed­plas­ma van 18 jaar ou­de men­se­lij­ke proef­per­so­nen. Na on­ge­veer drie we­ken be­gon het ge­drag van de die­ren te ver­an­de­ren. Ze ren­den snel­ler door open ruim­tes en le­ken net zo ac­tief te spe­len als jon­ge mui­zen. Ook slaag­den ze er be­ter in om de weg te ont­hou­den in een dool­hof. Bij on­der­zoek op de her­se­nen van de mui­zen za­gen de we­ten­schap­pers dat er bij­zon­der veel nieu­we her­sen­cel­len wa­ren ge­groeid in hun brein.

De we­ten­schap­pers kun­nen de ver­jon­ging van de die­ren nog niet goed ver­kla­ren. “Het bloed van jon­ge men­sen moet een be­paald stof­je be­vat­ten dat er­voor zorgt dat ze jong blij­ven”, ver­klaart on­der­zoek­ster Vic­to­ria Bo­lo­ti­na op nieuws­si­te New Scien­tist.

Het is on­dui­de­lijk of het ver­jon­gings­ef­fect ook zal op­tre­den als ou­de­re men­sen een bloed­trans­fu­sie on­der­gaan met bloed van jon­ge proef­per­so­nen. “Daar is tot nu toe al­leen anek­do­tisch be­wijs voor”, al­dus on­der­zoek­ster Sak­ura Mi­na­mi, die ooit een ver­jon­gings­kuur voor men­sen hoopt te ont­wik­ke­len.

(NU.nl/fo­to: SAGE)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.