Man lost op in zuur wa­ter van warm­wa­ter­bron in Yel­low­sto­ne

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Ame­ri­kaan­se toe­rist die in ju­ni om het le­ven kwam in het Yel­low­sto­ne Na­ti­o­nal Park, blijkt op­ge­lost te zijn in het zu­re wa­ter van de warm­wa­ter­bron waar hij in was ge­val­len. Dat ge­beur­de toen hij sa­men met zijn zus een plek­je zocht om in het stro­men­de wa­ter te gaan zit­ten.

Dit zo­ge­naam­de ‘hot pot­ting’ is ver­bo­den in het na­tuur­park. De 23-ja­ri­ge Co­lin Scott uit Ore­gon “buk­te zich om te chec­ken hoe warm het wa­ter van de warm­wa­ter­bron was toen hij uit­gleed en in de bron viel”, zo staat in het rap­port van de parkau­to­ri­tei­ten. Die ci­te­ren zijn zus Sa­ble Scott. Hulp­ver­le­ners die de man, zijn por­te­feuil­le en zijn slip­pers von­den, moesten hun ber­gings­op­dracht stop­zet­ten toen er een storm op­stak. De vol­gen­de dag von­den ze niets meer te­rug van de jon­ge­man. Door de zuur­te­graad van het wa­ter was zijn stof­fe­lijk over­schot op­ge­lost. Het wa­ter van de gei­sers in het Yel­low­sto­ne Na­ti­o­nal Park kan tot meer dan 90 gra­den warm wor­den.

(AD.NL/fo­to: 4.bp.blogs­pot.com)

1883 - Ame­ri­kaan­se en Ca­na­de­se spoor­we­gen stel­len vier stan­daard tijd­zo­nes in voor het he­le con­ti­nent, waar­mee een eind komt aan de ver­war­ring door het ge­bruik van dui­zen­den lo­ka­le tijd­re­ke­nin­gen.

1968 -

Owen Cun­ning­ham Wil­son (Dal­las, 18 no­vem­ber 1968) is een Ame­ri­kaan­se ac­teur. In 2000 kreeg Owen zijn door­braak door zijn rol in de film Shang­hai Noon. Wil­son is lid van de Frat Pack. Wil­son had on­der an­de­re re­la­ties met ac­tri­ce De­mi Moo­re, zan­ge­res Sheryl Crow en Ka­te Hud­son (de­ze ein­dig­de in mei 2007). An­de­re films waar­in hij ge­speeld heeft zijn: Mar­ley & Me met Jen­ni­fer Anis­ton en The In­ternship. Wil­son is va­der van twee zo­nen. Bei­de kin­de­ren heb­ben een an­de­re moe­der. (fo­to: me­di­a­mass.net)

1970 -

Pe­ta Gia Wil­son (Syd­ney, 18 no­vem­ber 1970) is een Au­stra­li­sche ac­tri­ce en fo­to­mo­del. In 1997 brak ze door met de hoofd­rol in de te­le­vi­sie­se­rie Ni­ki­ta. Daar­in speelt ze de ge­heim agen­te Ni­ki­ta, co­de­naam Jo­sep­hi­ne. In 2003 speel­de ze de rol van Mi­na Har­ker in de film The Le­a­gue of Ex­tra­or­di­na­ry Gent­le­men met Sean Con­ne­ry in de hoofd­rol. In 2006 was ze te zien in de film Su­per­man Re­turns als de ste­war­dess Bob­bie Faye. In ju­li 2004 stond ze op de co­ver van de Ame­ri­kaan­se ver­sie van de Play­boy. (fo­to: zim­bio.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.