Fa­mi­lie­lid ver­woest ge­zicht van Si­en­na

Times of Suriname - - PANORAMA -

“Het was als­of ie­mand bij­tend zuur over haar ge­zicht had ge­gooid. Haar he­le ge­zicht en mond­je wa­ren be­dekt met ro­de, pijn­lij­ke ont­ste­kin­gen’’, ver­telt Sa­vi­na Fren­chBell (21) te­gen Mir­ror. De moe­der kreeg een jaar ge­le­den de schrik van haar le­ven toen haar doch­ter­tje Si­en­na een vre­se­lij­ke uit­slag ont­wik­kel­de. De oor­zaak was de kus van een fa­mi­lie­lid met een koorts­blaas­je.

In ok­to­ber 2015 kreeg Si­en­na uit het Brit­se Glou­ces­ter in­eens blaas­jes in haar mond, waar­door ze niet meer wil­de eten. Ze werd in het zie­ken­huis op­ge­no­men. De dok­ters ga­ven haar son­de­voe­ding en kwa­men tot de con­clu­sie dat ze ec­zeem had. Met an­ti­bi­o­ti­ca en crè­mes gin­gen ze de aan­doe­ning te lijf. Het hielp niets. Ster­ker nog: de uit­slag ver­spreid­de zich over haar he­le ge­zicht­je. “Het was hart­ver­scheu­rend”, zucht Sa­vi­na. Ze ver­volgt: “Si­en­na had zo­veel last en niets leek te hel­pen. Ze had ook vaak koorts, de sla­pe­lo­ze nach­ten volg­den el­kaar op en op straat staar­de ie­der­een ons aan. Som­mi­ge men­sen ga­ven zelfs hard­op com­men­taar. El­ke dag was­te ik haar kleer­tjes en bed­den­goed, dat vaak was be­smeurd met bloed van de ont­ste­kin­gen. Zoi­ets ergs had ik nog nooit mee­ge­maakt.” Het duur­de tot be­gin dit jaar voor de juis­te dia­gno­se werd ge­steld. Na­dat ver­schil­len­de tes­ten voor al­ler­gie­ën niets had­den op­ge­le­verd, ont­dek­ten de art­sen dat het meis­je her­pes had. Het vi­rus zou ze heb­ben op­ge­lo­pen, na­dat een fa­mi­lie­lid met een koorts­blaas­je haar had ge­kust.

Door mid­del van an­ti­bi­o­ti­cum met flu­cloxa­cil­li­ne klaar­de het ge­zicht­je van Si­en­na ein­de­lijk op. Bij­na een jaar la­ter is de klei­ne meid aan de be­te­re hand. “Ein­de­lijk was ver­be­te­ring merk­baar. In­mid­dels ziet haar ge­zicht­je er al veel be­ter uit. Ze kan er in de toe­komst nog al­tijd op­nieuw last van krij­gen, maar de aan­val­len zou­den min­der erg moe­ten wor­den. Haar li­chaam heeft nu wat meer weer­stand.’’ De moe­der wil met haar ver­haal lot­ge­no­ten een hart on­der de riem ste­ken. (AD.NL/fo­to: www.gel­der­lan­der.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.