PA­PIE­REN PLOOIBARE fiETSHELM WINT AWARD

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een plooibare, re­gen­be­sten­di­ge fietshelm van ge­re­cy­cleerd pa­pier heeft de in­ter­na­ti­o­na­le Ja­mes Dy­son Award ge­won­nen. Het pa­pier van de EcoHel­met is in een ho­ning­raat­struc­tuur ge­we­ven zo­dat hij ste­vig ge­noeg is om het hoofd van de dra­ger te be­scher­men bij een val.

De helm heeft een bi­o­lo­gisch af­breek­ba­re laag die hem tot drie uur lang wa­ter­be­sten­dig maakt. De EcoHel­met is een uit­vin­ding van Isis Shif­fer en is be­doeld voor men­sen die stads­fiet­sen de­len. Hij zal min­der dan 5 eu­ro kos­ten. Shif­fer, ein­de­jaars­stu­den­te aan het Pratt In­sti­tuut voor De­sign in New York, test­te de helm in het crash­la­bo van het Im­pe­ri­al Col­le­ge in Lon­den. Vol­gens re­cent Au­stra­lisch on­der­zoek kan de fietshelm het ri­si­co op ern­sti­ge hoofd­ver­won­din­gen met 70% doen da­len. “De EcoHel­met lost een dui­de­lijk pro­beem op een on­ge­loof­lijk ele­gan­te ma­nier op”, stelt Ja­mes Dy­son, uit­vin­der en op­rich­ter van het voor­al van hun stof­zui­gers be­ken­de be­drijf Dy­son. “Ach­ter zijn een­voud schuilt een in­druk­wek­ken­de hoe­veel­heid on­der­zoek.”

(AD.NL/ fo­to: me­dia2.s­nbc­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.