FILOSO­fiECURSUS OVER

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Uni­ver­si­teit van Glas­gow or­ga­ni­seert in ja­nu­a­ri een een­daag­se cur­sus fi­lo­so­fie met als on­der­werp The Simpsons. Vol­gens pro­fes­sor Jo­hn Do­nald­son zit de te­ken­film­se­rie vol met fi­lo­so­fi­sche the­ma’s. Er is een heu­se storm­loop van ge­ïn­te­res­seer­den die zich wil­len in­schrij­ven aan de gang.

‘D’oh! The Simpsons In­tro­du­ce Phi­lo­sop­hy’ is de ti­tel van de cur­sus. Geen éch­te ver­ras­sing dat de ge­le man­ne­tjes het on­der­werp zul­len uit­ma­ken van fi­lo­so­fi­sche stu­dies. Al twin­tig jaar krijgt de se­rie lof toe­ge­zwaaid uit in­tel­lec­tu­e­le krin­gen. Be­den­ker en ma­ker Matt Groe­ning stu­deer­de bo­ven­dien zelf fi­lo­so­fie. En eer­der al schreef Ju­li­an Bag­gi­ni in 2012 in zijn es­say: “The Simpsons is veel meer dan een grap­pi­ge car­toon. Het is een fi­lo­so­fisch werk, met meer ver­dien­sten dan de mees­te fi­lo­so­fen heb­ben”. Ook pro­fes­sor Do­nald­son vindt de car­toon­reeks een heel ge­so­fis­ti­ceerd werk van po­pu­lai­re cul­tuur, met een bre­de reik­wijd­te en met diep­gang. Een van de vra­gen die Do­nald­son zich in de cur­sus stelt is of Aris­to­te­les Ho­mer Simp­son zou be­schou­wen als een deug­de­lij­ke fi­guur. “Ho­mer heeft ze­ker een aan­tal mo­re­le te­kort­ko­min­gen”, al­dus de ti­tu­la­ris van de cur­sus. “Hij is gul­zig, hij wor­stelt om de waar­heid te ver­tel­len en kan heel ge­weld­da­dig zijn. Maar hij is ook een trou­we echt­ge­noot, een open­har­ti­ge fa­mi­lie­man, die op zijn ei­gen ma­nier goed­moe­dig is.” De cur­sus zal ver­der on­der meer be­grip­pen als mo­ra­li­teit en vrije wil be­spre­ken aan de hand van de epi­so­de waar­in Bart Simp­son naar een school voor hoog­be­gaaf­den wordt ge­stuurd, na­dat hij had vals ge­speeld in een test. Ook de fi­guur van Ned Flan­ders zal de re­vue pas­se­ren als stu­die­ob­ject. (AD.NL/fo­to: com)

cdn0.vox­cdn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.