Su­ri­na­me krijgt voor­lo­pig geen geld meer van IMF “Din­gen gaan niet zo­als ver­wacht”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Su­ri­na­me zal voor­lo­pig geen geld zien uit de le­ning met het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds (IMF). Van de over­een­ge­ko­men USD 478 mil­joen heeft het IMF tot zo­ver slechts USD 81 mil­joen uit­ge­keerd op ba­sis van een reeks af­spra­ken. Su­ri­na­me heeft zich niet ge­hou­den aan de voor­stel­len en pro­gram­ma’s die het zelf heeft op­ge­steld en voor­ge­legd aan het IMF in het Sta­bi­li­sa­tie- en Her­stel­plan 2016-2018. Hier­door zijn ver­de­re be­ta­lin­gen van­uit het fonds tot na­der or­der be­vro­ren.

“Al­le do­cu­men­ta­tie van het plan is on­li­ne. Aan de hand van het sche­ma kun je zien dat din­gen niet gaan zo­als ver­wacht. Wan­neer de au­to­ri­tei­ten har­de ac­ties on­der­ne­men, die con­sis­tent zijn met de doe­len in hun pro­gram­ma, dan kun­nen wij za­ken van­af dat punt eva­lu­e­ren”, zegt Da­niel Leigh, hoofd van de IMF-mis­sie die de af­ge­lo­pen twee we­ken de re­gu­lie­re Ar­ti­kel IV con­sul­ta­tie­ron­de heeft ge­hou­den met de Su­ri­naam­se au­to­ri­tei­ten.

Tij­dens de be­spre­kin­gen is over­een­ge­ko­men om niet in­hou­de­lijk te pra­ten over de le­nings­over­een­komst en de voor­waar­den die daar­aan ge­kop­peld zijn. “We heb­ben van de­ze ge­le­gen­heid ge­bruik­ge­maakt om een stap te­rug te doen en te kij­ken naar de mid­del­lan­ge ter­mijn en niet in de­tails te tre­den over het plan”, zegt Leigh. Hij kon geen in­for­ma­tie ge­ven met be­trek­king tot het mo­ment dat de twee­de tran­che van de stand-by agree­ment zal wor­den over­ge­maakt. Dit hangt vol­gens hem he­le­maal af van de re­ge­ring zelf. Zo­dra die zich houdt aan de voor­waar­den van haar ei­gen ‘ho­me grown’-pro­gram­ma, is het IMF be­reid om weer te pra­ten over het be­schik­baar stel­len van geld. “Zij moet haar doe­len re­a­li­se­ren. Wan­neer zij meer vor­de­rin­gen heeft ge­boekt dan kun­nen wij sa­men eva­lu­e­ren.”

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.