Die­ren­or­ga­ni­sa­ties smach­ten naar Wet Die­ren­wel­zijn

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ge­wa­pend met bor­den met leu­zen als ‘Ani­mals ma­ke me hap­py’ en ‘Stop die­ren­leed nu’, heb­ben de stich­ting Henk Abra­hams, de stich­ting Die­ren­be­scher­ming Su­ri­na­me en de stich­ting Gr­een He­ri­ta­ge Fund Su­ri­na­me gis­te­ren­mid­dag van­af de Pal­men­tuin een vreed­za­me pro­test­loop ge­hou­den om we­der­om aan­dacht te vra­gen voor de wet die­ren­wel­zijn. De or­ga­ni­sa­ties wil­len een cor­rec­te en snel­le be­han­de­ling van de wet in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee en een spoe­di­ge op­stel­ling van de staats­be­slui­ten, zo­dat met de wet in de prak­tijk ge­werkt kan wor­den.

Ma­ris­ka Be­mel­mans, pro­ject­ma­na­ger van de stich­ting Die­ren­be­scher­ming Su­ri­na­me, zegt dat er sa­men­ge­werkt moet wor­den aan een dier­vrien­de­lijk Su­ri­na­me. Als het om dier­wel­zijn gaat in Su­ri­na­me, moet er vol­gens haar nog heel veel ge­beu­ren. In 2010 is een com­mis­sie in­ge­steld voor de wet die­ren­wel­zijn, twee jaar la­ter werd een con­cept­wet aan­ge­bo­den. In 2014 ech­ter, weer twee jaar la­ter, was er nog niets ge­beurd met de con­cept­wet. De or­ga­ni­sa­ties gin­gen de straat op wat er­in re­sul­teer­de dat de con­cept­wet tot een ini­ti­a­tief­wet is ver­he­ven. De Na­ti­o­na­le As­sem­blee is nu, twee jaar la­ter, be­zig de wet voor te be­rei­den voor be­han­de­ling. “Wat er gaat ge­beu­ren, we­ten we nog niet, dus we gaan niet te vroeg jui­chen.”

De wet moet vol­gens de die­ren­or­ga­ni­sa­ties nu echt ko­men en moet as­pec­ten be­vat­ten in het ka­der van die­ren­wel­zijn en ook de im­ple­men­ta­tie van de wet moet een feit zijn. Daar­voor is de sa­men­wer­king met, het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me en de dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen die de ver­gun­nin­gen ver­strek­ken voor de ver­koop van die­ren (pet­shops), no­dig. “De wet op zich­zelf zal geen die­ren be­scher­men, het gaat om de uit­voe­ring, de hand­ha­ving en de sa­men­wer­king.”

Voor zij die die­ren wil­len ver­ko­pen, moe­ten er richt­lij­nen ko­men en wie niet vol­doet, moet geen ver­gun­ning krij­gen. Ver­der wil­len de or­ga­ni­sa­ties ook een goe­de sa­men­wer­king met de po­li­tie. Als er spra­ke is van ver­waar­lo­zing en mis­han­de­ling vol­gens de aan­ko­men­de wet, dan moet er op­ge­tre­den wor­den. Het is tot nu toe, on­danks dat er wets­ar­ti­ke­len zijn waar­mee er ge­werkt kan wor­den, vol­gens Be­mel­mans moei­zaam ge­ble­ken om de sa­men­wer­king van de po­li­tie te krij­gen. De or­ga­ni­sa­ties ho­pen dat met de wet hier­in ver­an­de­ring komt. Er vindt nog veel die­ren­leed en dier­ver­waar­lo­zing plaats. Ook wor­den nog te veel die­ren uit het wild als huis­dier ge­hou­den. Be­mel­mans zegt dat da­ge­lijks ge­beld wordt naar het asiel om ge­val­len van die­ren­leed door te ge­ven. Er zijn ge­val­len waar­bij per­so­nen hun die­ren 1x24 uur aan een ket­ting hou­den, in weer en wind la­ten, of niet voor­zien van vol­doen­de voe­ding. Ook het dum­pen van die­ren is sche­ring en in­slag. Ook ver­koop van die­ren langs de weg stuit heel veel men­sen te­gen de borst. De die­ren ver­ke­ren vaak in slech­te con­di­tie. Ze wor­den bij el­kaar ge­propt in klei­ne hok­jes, of in de zon ge­han­gen. Het zijn al­le­maal ta­fe­re­len die aan­dui­den hoe slecht het ge­steld is met die­ren­wel­zijn in Su­ri­na­me en de or­ga­ni­sa­ties wil­len spoe­dig ver­an­de­ring daar­in. “Die­ren­leed mag niet straf­fe­loos blij­ven.”

MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.