Ver­volg van pag. 1: Re­ge­ring en IMF...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Het IMF zegt in zijn ver­kla­ring ver­der, zich te­rug te kun­nen vin­den in het Sta­bi­li­sa­ti­een Her­stel­plan 2016-2018. Van­daar dat het be­reid was om de le­ning van USD 487 mil­joen te ge­ven. In het be­gin zijn er maat­re­ge­len ge­trof­fen, maar de af­ge­lo­pen maan­den zijn die ge­par­keerd of te­rug­ge­draaid. “Ga­ran­tie en her­stel voor eco­no­mi­sche sta­bi­li­teit en groei ver­eist be­slis­sen­de her­vor­min­gen”, stelt het IMF in het Ar­ti­kel IV-ver­slag. Die blij­ven uit, vindt het fonds. Daar heeft de re­ge­ring een an­de­re me­ning over. “De over­heid steunt met so­ci­aal be­leid de meest kwets­ba­re groe­pen. Koop­kracht­ver­ster­king en hef­fings­kor­tin­gen bie­den aan loon­trek­kers eni­ge com­pen­sa­tie. Om de in­fla­tie­druk niet te ver­ho­gen, werd be­slo­ten de sub­si­dies op elek­tri­ci­teit en brand­stof­fen slechts ge­lei­de­lijk af te bou­wen. Te­ge­lij­ker­tijd heeft de over­heid ster­ke be­zui­ni­gin­gen op niet-es­sen­ti­ë­le goe­de­ren en dien­sten ge­pleegd om te hel­pen de be­gro­ting in be­ter even­wicht te bren­gen. Het te­kort is al­dus te­rug­ge­bracht van 8.5% van het BBP in 2015 naar be­ne­den 6% in 2016 (be­ne­den het ge­plan­de te­kort van het IMF-pro­gram­ma). Dit bracht te­vens een ver­be­te­ring van de ex­ter­ne han­dels­ba­lans; door de be­zui­ni­gin­gen van de over­heid is er im­mers dras­tisch min­der ge­ïm­por­teerd”, schrijft Fi­nan­ci­ën. “Een con­di­ti­o­nal cash trans­fer-pro­gram­ma, dat ac­tie­ve ar­moe­de­be­strij­ding en zelf­werk­zaam­heid sti­mu­leert, zal in 2017 wor­den uit­ge­rold. Voor ver­rui­ming van de be­las­tin­gen en een ef­fi­cien­te­re in­ning, staat bin­nen het plan van de her­vor­min­gen aan de in­kom­sten­kant van de over­heid, voor 2018 de in­tro­duc­tie van de BTW ge­pland.”

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.