Kin­de­ren Ek­kli­sia blij met nieu­we woon­plek

Times of Suriname - - BINNENLAND -

COMMEWIJNE – De stich­ting ma­ma Joy­ce heeft in sa­men­wer­king met de Ja Foun­da­ti­on uit Ne­der­land een kin­der­te­huis in Ta­man­red­jo kun­nen re­a­li­se­ren. De in­ze­ge­ning van het Ek­kli­sia kin­der­te­huis waar ze­ven bij­zon­de­re kin­de­ren ver­blij­ven, heeft on­langs plaats­ge­von­den. Joy­ce Frij­de, di­rec­teur van het te­huis, is even­als de kin­de­ren heel erg blij dat de op­vang en be­ge­lei­ding nu in een aan­ge­na­me om­ge­ving kan plaats­vin­den.

Frij­de geeft aan dat het te­huis eer­der in Paramaribo aan de Ju­li­a­nastraat stond. Van­we­ge slech­te huis­ves­ting keur­de het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting in 2013 het te­huis waar­in zes­tien kin­de­ren ver­ble­ven, af. De di­rec­teur is met part­ners op zoek ge­gaan naar do­na­ties om de op­vang van de kin­de­ren te ga­ran­de­ren. De Ja Foun­da­ti­on, een or­ga­ni­sa­tie in Ne­der­land, werd be­reid ge­von­den om steun te ver­le­nen. Ver­te­gen­woor­di­gers van de­ze or­ga­ni­sa­tie be­ke­ken de si­tu­a­tie waar­in de kin­de­ren ver­ble­ven en zeg­den steun toe. “We zijn blij dat we uit de si­tu­a­tie zijn ge­haald.” Het pand waar nu het te­huis in is on­der­ge­bracht, is ver­bouwd en be­staat uit vier slaap­ka­mers, een keu­ken, twee rui­me walk in clo­sets, bad en toi­let, een woon­ka­mer en een voo­ren ach­ter­ter­ras.

Het te­huis vangt wees- en ver­sto­ten kin­de­ren van ge­schei­den ou­ders op die door Jeugd­zorg wor­den ver­we­zen. Frij­de zegt dat het te­huis het zon­der over­heids­steun voor el­kaar moet krij­gen. Met de al­ge­me­ne ou­de­dags­voor­zie­ning van de di­rec­teur, steun van de bu­ren en do­na­ties lukt het om za­ken voor me­kaar te krij­gen. Mo­men­teel is er be­hoef­te aan bed­den. De di­rec­teur hoopt dat de over­heid haar bij­dra­ge le­vert in de vorm van sub­si­die of voed­sel­pak­ket­ten. MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.