“Ik zweer het dat ik haar niet heb ge­sla­gen”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Anand R is gis­te­ren ver­oor­deeld voor be­drei­ging en mis­han­de­ling van zijn vrouw in de pe­ri­o­de van­af ja­nu­a­ri vo­rig jaar tot en met 16 mei dit jaar. Hij kreeg twaalf maan­den cel­straf waar­van twee voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar, con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie, op­ge­legd. “Ik zweer het dat ik haar niet heb ge­sla­gen.” Hij richt­te ver­der ver­nie­lin­gen aan in zijn wo­ning. Hij sloeg daar­bij een raam en een deur ka­pot. Een kle­ren­kast gooi­de hij naar bui­ten. De kle­ren plaatste hij op de vloer. Hij plaatste ook een kook­plaat en mag­ne­tron op de vloer. Toen zijn vrouw thuis aan­kwam, ont­dek­te zij de ver­nie­ling. Ze merk­te dat de vloer van het pand in brand was ge­sto­ken. Anand R ver­klaart dat hij geen brand heeft gesticht. Vol­gens hem gaat het om een ou­de brand­scha­de aan de vloer. Po­li­tie­agen­ten die er voor on­der­zoek wa­ren, na­men wel brand­lucht waar. De man be­weert dat hij slechts twee vel­len pa­pier uit boos­heid in brand heeft ge­sto­ken. Hij ver­klaart dat er uit­werp­se­len in de kle­ren­kast wa­ren, waar­door hij die naar bui­ten gooi­de. Vol­gens hem maak­te hij de wo­ning schoon. De man ont­kent dat hij met een bijl en een kap­mes on­der zijn bed sliep. Hij zegt dat hij nooit ru­zie maakt met zijn vrouw en haar bril ook niet ka­pot heeft ge­maakt. Anand R zegt dat zijn vrouw hem wil la­ten en een echt­schei­dings­pro­ces is be­gon­nen. “Ik heb haar nooit be­dreigd”, geeft hij aan. Ad­vo­caat Jen­ni­fer Pi­nas pleit­te dat er een buurt­on­der­zoek is ge­daan waar­uit blijkt dat Anand R een rus­ti­ge per­soon is. Zijn bu­ren on­der­vin­den geen last van hem. Ze vindt dat de po­li­tie niet heeft on­der­zocht of het om een re­cen­te brand aan de vloer gaat. De man had vol­gens haar niet de in­ten­tie een straf­baar feit te ple­gen. Hij is bo­ven­dien voor het eerst in aan­ra­king ge­ko­men met jus­ti­tie. De rech­ter vindt ech­ter dat Anand R zijn vrouw wel heeft mis­han­deld en be­dreigd. Hij sloeg aar­dig wat in het huis stuk, toen hij on­der in­vloed van al­co­hol ver­keer­de. De ma­gi­straat zegt dat bu­ren niet we­ten wat in het huis van de man ge­beurt.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.