Drugs­ver­dach­te brengt jaar­wis­se­ling in ge­vang door

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De rech­ter heeft gis­te­ren het ver­zoek van raads­man Ar­jan Ram­lakhan af­ge­we­zen om Ri­nal­do S voor­lo­pig in vrij­heid te stel­len. Ze heeft de­ze zaak ge­plaatst voor de rol van 6 ja­nu­a­ri, wat in­houdt dat de ver­dach­te de kerst­da­gen en jaar­wis­se­ling in ge­vang zal door­bren­gen. Op 3 sep­tem­ber werd Ri­nal­do S aan­ge­hou­den met 9 gram ma­ri­hu­a­na en en­ke­le jacht­pa­tro­nen in zijn wo­ning. Zijn ad­vo­caat Ram­lakhan zegt dat het om een ge­brui­kers­hoe­veel­heid drugs gaat die in be­slag is ge­no­men. De ver­dach­te ge­bruikt het ver­bo­den spul. De man ver­koopt ver­der zuur­goed en ijs­jes, waar­door hij zak­jes in zijn wo­ning had. De raads­man zegt dat de aan­ge­trof­fen ma­ri­hu­a­na niet in de na­bij­heid van de zak­jes was. Hij be­twij­felt de ver­kla­ring van twee ge­tui­gen die bij de po­li­tie heb­ben aan­ge­ge­ven dat ze ma­ri­hu­a­na voor SRD 1 bij Ri­nal­do S koch­ten. Vol­gens hem rookt de ver­dach­te drugs met de­ze twee per­so­nen. Ram­lakhan be­toogt dat er geen jacht­ge­weer in het huis van zijn cli­ënt is ge­von­den. Hij geeft voorts aan dat Ri­nal­do S de eni­ge kost­win­ner van zijn ge­zin is en kin­de­ren heeft die naar school gaan. Ram­lakhan vroeg de rech­ter om de man on­der voor­waar­den in vrij­heid te stel­len. De of­fi­cier van jus­ti­tie zegt dat een ano­nie­me bel­ler de po­li­tie had door­ge­ge­ven dat de man drugs ver­kocht. Aan de hand van de in­for­ma­tie werd een in­val ge­pleegd op zijn adres aan de Sa­ram­ac­ca­weg. De ver­vol­gings­amb­te­naar zegt dat be­hal­ve de drugs ook een fijn­we­ger en plas­tiek zak­jes in be­slag zijn ge­no­men bij de ver­dach­te. De rech­ter nam mee dat de man in 2005 reeds is ver­oor­deeld voor over­tre­ding van de Wet Ver­do­ven­de Mid­de­len en in 2014 weer was op­ge­pakt met drugs. Vol­gens haar zijn er vol­doen­de aan­wij­zin­gen voor re­ci­di­ve­ge­vaar. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.