EBGS wil om­me­keer bren­gen in norm­ver­va­ging

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Als in­no­va­tie­spe­ler in het on­der­wijs­veld or­ga­ni­seer­de de Stich­ting On­der­wijs der Evan­ge­li­sche Broe­der­ge­meen­te Su­ri­na­me (EBGS) gis­te­ren een pa­nel­dis­cus­sie met als the­ma ‘On­der­wijs en Maat­schap­pe­lij­ke ver­wach­tin­gen’. Een uit­da­ging voor de­ze or­ga­ni­sa­tie is de norm­ver­va­ging in de we­reld waar ook Su­ri­na­me mee wordt ge­con­fron­teerd. Dit staat in een pers­be­richt van de Stich­ting On­der­wijs der EBGS.

Vol­gens di­rec­teur Mild­red De­mon heeft de stich­ting met in­gang van dit school­jaar op al haar voj-scho­len het vak le­vens­be­schou­we­lij­ke vor­ming, in­clu­sief een waar­de­spel, gein­tro­du­ceerd, om bij te dra­gen aan de so­ci­a­le ont­wik­ke­ling van het kind en haar ta­len­ten. Ver­der geeft zij aan dat ver­schil­len­de part­ners bin­nen de ont­wik­ke­ling van het kind, ech­ter ge­za­men­lijk ac­ties zul­len moe­ten on­der­ne­men om zelf­stan­di­ge, mon­di­ge en ethisch ver­ant­woor­de bur­gers van de kin­de­ren te ma­ken. Van­uit de­ze ach­ter­grond or­ga­ni­seer­de de stich­ting een pa­nel­dis­cus­sie om dit vraag­stuk met een bre­der pu­bliek te be­spre­ken en om de awa­re­ness bin­nen de Su­ri­naam­se sa­men­le­ving te ver­ho­gen. Pa­nel­le­den Steven Al­fai­sie, Ser­gio Akiem­bo­to, Mu­reye Win­ter en Joy­ce Wil­li­ams heb­ben elk van­uit hun ei­gen in­vals­hoek en er­va­ring het the­ma ge­deeld, waar­na het pu­bliek in de ge­le­gen­heid was ge­steld vra­gen te stel­len. “On­ze wel­vaart en ons wel­zijn wor­den in be­lang­rij­ke ma­te be­paald door on­ze le­vens­be­schou­wing. Wij heb­ben al­le­maal van­uit on­ze ei­gen po­si­tie hier­in een bij­dra­ge te le­ve­ren”, al­dus De­mon. Het be­richt geeft ver­vol­gens aan dat de ver­va­ging van waar­den en nor­men in on­ze sa­men­le­ving tot ui­ting komt op ver­schil­len­de ge­bie­den en op ver­schil­len­de ni­veaus. De stich­ting on­der­streept dat ie­der mens, dus ook elk kind, een le­vens­be­schou­wing heeft, waar­in waar­den en nor­men wor­den be­ves­tigd, en tot ui­ting ko­men in het le­ven van al­le­dag. Bij ge­brek aan in­zich­ten om een ei­gen me­ning te vor­men, kun­nen de waar­den en nor­men van­uit de groep die het in­di­vi­du zich ei­gen maakt, weer­slag heb­ben op het ver­de­re le­ven van het kind wan­neer het moet op­tre­den, on­der an­de­re als werk­ne­mer, ou­der of col­le­ga. De dis­cus­sie zal is ge­hou­den in de bo­ven­zaal van het Cul­tu­reel Cen­trum Su­ri­na­me aan de Hen­ck Ar­ron­straat 112114.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.