Il­le­gaal vuur­werk steeds va­ker per post ver­stuurd

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Steeds meer men­sen be­stel­len ge­vaar­lijk vuur­werk per post. De po­li­tie heeft dit jaar al tach­tig pak­ket­ten on­der­schept, een enor­me toe­na­me ten op­zich­te van vo­rig jaar.

Het gaat om pak­ket­ten met il­le­gaal vuur­werk als co­bra’s, mor­tie­ren en ni­traat­bom­men. De po­li­tie en dis­tri­bu­tie­be­drij­ven voe­ren zelf con­tro­les uit, maar het is on­doen­lijk om al­le pak­ket­ten met mo­ge­lijk vuur­werk te con­tro­le­ren. Bo­ven­dien zijn de con­tro­les met scan­ners of steek­proe­ven bij de dis­tri­bu­tie­be­drij­ven al­les be­hal­ve wa­ter­dicht. De toe­na­me baart het vuur­werk­team van de po­li­tie gro­te zor­gen. “Het is wach­ten op een mas­sa-ex­plo­sie”, stelt woord­voer­der Ad Nieuw­dorp te­gen het NOS. “Co­bra’s zijn te ver­ge­lij­ken met een hand­gra­naat. Er wordt met die pak­ket­ten ge­gooid, of ze zit­ten in een bus­je dat er­gens te­gen aan botst. Het is wach­ten op een on­ge­luk, en als dat ge­beurt, dan heb je een groot pro­bleem.”

Het is on­dui­de­lijk hoe­veel pak­ket­ten il­le­gaal vuur­werk er daad­wer­ke­lijk jaar­lijks naar Ne­der­land wor­den ge­stuurd. Maar de po­li­tie vreest dat het gaat om ve­le dui­zen­den pak­ket­ten per jaar, voor­al uit Ts­je­chië en Po­len. De po­li­tie be­na­dert de ont­van­gers van de ‘fou­te’ pak­ket­ten en pro­beert zo te ach­ter­ha­len waar het il­le­ga­le vuur­werk van­daan komt. Wie il­le­gaal vuur­werk koopt, in huis heeft of af­steekt, kan een taak­straf of zelfs een cel­straf krij­gen. De hoog­te hangt af van het soort vuur­werk en de hoe­veel­heid.

De roep om een ver­bod op het af­ste­ken van con­su­men­ten­vuur­werk groei­de de af­ge­lo­pen ja­ren. Een pe­ti­tie met de­ze op­roep werd vo­ri­ge jaar door bij­na ze­ven­hon­derd or­ga­ni­sa­ties on­der­te­kend. Het gaat voor­al om koe­pels van art­sen en ver­pleeg­kun­di­gen, die elk jaar met de ge­vol­gen van on­ge­luk­ken met vuur­werk wor­den ge­con­fron­teerd, en or­ga­ni­sa­ties die zich in­zet­ten voor het wel­zijn van kin­de­ren en die­ren.

Ook staan er di­ver­se po­li­tie­ke par­tij­en bij de on­der­te­ke­naars van het ma­ni­fest, zo­als GroenLinks, de Par­tij voor de Die­ren, 50Plus en de SGP. Ook lo­ka­le af­de­lin­gen van de PvdA en D66 heb­ben zich bij de op­roep aan­ge­slo­ten. De on­der­te­ke­naars zien graag dat het par­ti­cu­lie­re af­ste­ken van vuur­werk wordt in­ge­ruild voor gro­te ge­meen­te­lij­ke vuur­werk­shows op ou­de­jaars­avond. De sym­pa­thi­san­ten vin­den dat het vuur­werk in Ne­der­land elk jaar te veel slacht­of­fers maakt en de open­ba­re or­de ont­wricht. Bo­ven­dien kos­ten al­le pro­ble­men en over­last die het vuur­werk ge­ne­reert de sa­men­le­ving elk jaar veel geld, be­plei­ten de on­der­te­ke­naars. Uit on­der­zoek is ge­ble­ken dat ze­ven op de tien Ne­der­lan­ders geen vuur­werk meer af­steekt, en slechts één op de acht Ne­der­lan­ders vuur­werk koopt. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.