Gu­ar­di­o­la neemt het op voor Rooney

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Uit on­ver­wach­te hoek heeft Way­ne Rooney een steun in de rug ge­kre­gen. Man­ches­ter Ci­ty-ma­na­ger Pep Gu­ar­di­o­la neemt het op voor de aan­val­len­de mid­den­vel­der van Man­ches­ter Uni­ted. Rooney bood don­der­dag zijn ex­cu­ses aan na­dat foto’s wa­ren op­ge­do­ken, waar­op hij naar ver­luidt dron­ken was te zien tij­dens een brui­loft. Maar daar­mee was de op­hef over de aan­voer­der van En­ge­land al­ler­minst voor­bij.

In te­gen­stel­ling tot zijn ei­gen coach Jo­sé Mour­in­ho neemt Gu­ar­di­o­la het op voor Rooney, waar­bij hij zijn ei­gen er­va­rin­gen be­trekt. “Ik was in mijn ac­tie­ve car­ri­è­re als in­ter­na­ti­o­nal soms ook dron­ken”, zei de Spaan­se ma­na­ger van Ci­ty. “Ik had het ge­luk dat er geen foto’s van wa­ren.” Gu­ar­di­o­la waar­schuwt voor een te kri­ti­sche be­na­de­ring van Rooney. “We zijn oud ge­noeg om on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men. Maar het is een pri­vé­zaak. Je moet res­pect heb­ben voor wat an­de­ren doen. Ik hou er niet van als men­sen pra­ten over mijn pri­véle­ven. Ik zeg daar­om niets over dat van an­de­ren. Ik heb heel veel res­pect voor Way­ne Rooney, als voet­bal­ler en als mens. Maar pri­vé is pri­vé.”

Gu­ar­di­o­la is de vol­gen­de ma­na­ger in de Pre­mier Le­a­gue die zich uit­spreekt over de op­hef rond Rooney. Naast Li­ver­pool-ma­na­ger Jür­gen Klopp ver­de­dig­de Ar­senal­coach Ar­sè­ne Wen­ger de aan­val­len­de mid­den­vel­der van Man­ches­ter Uni­ted. “Ik wil he­le­maal niet be­trok­ken wor­den in de­ze si­tu­a­tie rond Rooney, om­dat ik niet pre­cies weet wat er is ge­beurd. Maar het is te­gen­woor­dig een min­der pro­bleem dan vroe­ger”, ver­tel­de Wen­ger. De Frans­man weet waar­over hij spreekt. In zijn be­gin­pe­ri­o­de bij Ar­sen­al had hij te ma­ken met no­toi­re drin­ke­broers als Tony Adams en Ray Par­lour. Vol­gens Wen­ger we­ten spe­lers pri­ma wat ze wel en wat ze niet kun­nen doen. “We zijn al­le­maal jong ge­weest. We wa­ren als be­gin twin­ti­ger ook niet al­le­maal en­gel­tjes. Het hoort bij de leef­tijd dat men­sen fou­ten ma­ken en dat is niet erg, zo­lang ze er maar van le­ren”, zei Wen­ger. “Ook gro­te spe­lers gaan soms in de fout, maar dat ge­brui­ken ze in po­si­tie­ve zin.” (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.