Bar­cel­o­na heeft apart plan B

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Luis En­ri­que wil­de zich tot dus­ver nooit lan­ger dan één sei­zoen aan Bar­cel­o­na ver­bin­den en neemt in een eer­ste sei­zoens­helft ook nooit een be­slis­sing over zijn toe­komst. Dat heeft er­toe ge­leid dat er voor het der­de sei­zoen op rij on­dui­de­lijk­heid is rond­om de po­si­tie van de oe­fen­mees­ter in het Camp Nou. Hij wil pas in de len­te de knoop door­hak­ken. Vol­gens de vrij­dag­edi­tie van AS, de op een na meest ver­koch­te sport­krant van Spanje, houdt Bar­cel­o­na re­ke­ning met het sce­na­rio dat Luis En­ri­que niet in­gaat op een nieuw con­tract­voor­stel van de Ca­ta­la­nen. De re­ge­rend lands­kam­pi­oen wil dat de oud-mid­den­vel­der ook in 2017-18 voor de se­lec­tie staat. Mocht hij dat ech­ter niet wil­len, dan komt naar ver­luidt as­sis­tent-trai­ner Ju­an Car­los Un­zué in beeld. De op­tie Un­zué toont veel ge­lij­ke­nis­sen met de trai­ners­wis­sel van en­ke­le ja­ren ge­le­den bij Bar­cel­o­na; de op­vol­ging van Jo­sep Gu­ar­di­o­la door wij­len Ti­to Vi­la­no­va. Un­zué ge­niet het ver­trou­wen van Luis En­ri­que en be­kleed­de di­ver­se po­si­ties bij de Ca­ta­la­nen: doel­man, kee­pers­trai­ner en nu as­sis­tent-trai­ner. De 49-ja­ri­ge Span­jaard stond slechts één keer op ei­gen be­nen als trai­ner: bij twee­de­klas­ser Nu­man­cia in het sei­zoen 2010-11. In de zo­mer van 2012 te­ken­de Un­zué bij Ra­cing San­tan­der, maar door be­stuur­lij­ke pro­ble­men kwam het toch niet tot een sa­men­wer­king.

Bar­cel­o­na wil Luis En­ri­que graag be­hou­den en heeft ook een an­de­re func­tie voor de trai­ner ach­ter de hand. Mocht hij niet ver­der wil­len als trai­ner van los Azul­gra­na, dan heeft hij ook de mo­ge­lijk­heid om als al­ge­meen di­rec­teur ver­der te gaan, zo be­weert de sport­krant. Als al­ge­meen di­rec­teur zou hij boven Un­zué en Ro­bert Fer­nán­dez, tech­nisch ma­na­ger van Bar­cel­o­na, staan. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.