Bel­gi­sche scheids­rech­ters mo­gen niet lan­ger gok­ken op ei­gen du­els

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Bel­gi­sche voet­bal­bond (KB­VB) gaat in het ei­gen re­gle­ment een re­gel toe­voe­gen die moet voor­ko­men dat scheids­rech­ters nog kun­nen gok­ken op ei­gen wed­strij­den. Mo­men­teel kun­nen ar­bi­ters nog le­gaal geld in­zet­ten op wed­strij­den die ze zelf moe­ten flui­ten, maar hier wil de KB­VB dus een stok­je voor ste­ken.

Voor spe­lers, trai­ners en be­stuurs­le­den is al een re­gel dat zij niet mo­gen gok­ken op wed­strij­den waar hun club een be­lang in heeft. Voor scheids­rech­ters be­staat een der­ge­lij­ke re­gel nog niet. De KB­VB wil de re­gel dus gaan aan­pas­sen, zo meldt Spor­za. Om­dat en­ke­le spe­lers uit de Bel­gi­sche Pro Le­a­gue be­trok­ken wa­ren bij gok­schan­da­len, is de bond een cam­pag­ne be­gon­nen om dit te­gen te gaan. Tij­dens het uit­een­zet­ten van de cam­pag­ne werd de uit­zon­de­ring voor scheids­rech­ters ont­dekt. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.