Koe­man er­kent be­zig te zijn met Bar­cel­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­nald Koe­man heeft de am­bi­tie om trai­ner van Bar­cel­o­na te wor­den nog al­tijd niet los­ge­la­ten. De ma­na­ger van Ever­ton ge­bruikt zijn hui­di­ge werk­ge­ver ech­ter niet als op­stap­je om ui­t­ein­de­lijk bij de Spaan­se top­club te­recht te ko­men.

Koe­man ge­bruik­te de­ze stra­te­gie in het ver­le­den al eens en dat heeft des­tijds niet goed uit­ge­pakt, want de Ne­der­lan­der werd ont­sla­gen door de club. “Toen ik coach werd van Va­len­cia was ik ze­ker met Bar­cel­o­na be­zig. Ik dacht in­der­daad aan Va­len­cia als op­stap­je naar Bar­cel­o­na”, geeft Koe­man toe aan de Dai­ly Mail. “Maar in­mid­dels heb ik meer er­va­ring en weet ik dat je niet zo­maar aan car­ri­è­re­plan­ning kan doen.” “Maar in het voet­bal is van al­les mo­ge­lijk”, zo stelt Koe­man, die een van de meest suc­ces­vol­le bui­ten­land­se voet­bal­lers in de ge­schie­de­nis van Bar­cel­o­na was. “Toch kan ik niet zeg­gen: ‘over twee jaar wil ik naar Bar­cel­o­na’. Waar­om niet? Mis­schien om­dat Ever­ton te­gen die tijd wel een veel gro­te­re club is, of Luis En­ri­que (hui­di­ge trai­ner van Bar­cel­o­na red.) het dan nog fan­tas­tisch doet. Dat zijn din­gen die je niet kunt voor­spel­len.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.