In­fan­ti­no wil ook WK voor clubs uit­brei­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FIFA-voor­zit­ter Gi­an­ni In­fan­ti­no wil het aan­zien van het WK voor clubs ver­gro­ten door het toer­nooi uit te brei­den naar 32 ploe­gen en het te ver­plaat­sen naar de zo­mer. De ‘FIFA Club World Cup’ vindt mo­men­teel plaats in de­cem­ber. De ze­ven deel­ne­mers zijn de zes con­ti­nen­ta­le kam­pi­oe­nen en de kam­pi­oen van het gast­land. De aan­dacht voor het toer­nooi is niet ver­ge­lijk­baar met bij­voor­beeld die voor de Cham­pi­ons Le­a­gue en de fi­na­le gaat meest­al tus­sen een Eu­ro­pe­se en een ZuidA­me­ri­kaan­se ploeg. “De hui­di­ge op­zet is las­tig, want het toer­nooi wordt in een moei­lij­ke pe­ri­o­de ge­speeld en er is wei­nig en­thou­si­as­me voor”, al­dus In­fan­ti­no in een in­ter­view met La Gaz­zet­ta del­lo Sport. “In de zo­mer, tus­sen 10 en 30 ju­ni, zou­den we de bes­te 32 clubs van de we­reld te­gen el­kaar kun­nen la­ten spe­len.” “Ui­t­ein­de­lijk is de ge­zond­heid van de spe­lers de be­lang­rijk­ste fac­tor, ze heb­ben ook tijd no­dig om te rus­ten. Maar Zvo­ni­mir Bo­ban en Mar­co van Bas­ten wer­ken nu aan een op­los­sing.” Van Bas­ten is sinds 1 ok­to­ber werk­zaam bij de FIFA als ‘Chief Of­fi­cer for Tech­ni­cal De­vel­op­ment’. Net als zijn oud-ploeg­ge­noot Bo­ban houdt hij zich be­zig met de ont­wik­ke­ling van het voet­bal. De ko­men­de edi­tie van het we­reld­kam­pi­oen­schap voor clubs vindt van 8 tot en met 18 de­cem­ber plaats in Ja­pan. Ze­ker van deel­na­me zijn al Re­al Ma­drid, het Co­lom­bi­aan­se At­le­ti­co Na­ci­o­nal, het Zuid-Afri­kaan­se Ma­me­lo­di Sun­downs, het Mexi­caan­se Amé­ri­ca en het Nieuw-Zee­land­se Auck­land Ci­ty. Vo­rig jaar ging de prijs voor de der­de keer in de twaalf­ja­ri­ge his­to­rie naar FC Bar­cel­o­na, dat in de fi­na­le met 3-0 won van Ri­ver Pla­te uit Ar­gen­ti­nië. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.